Dërgesa në të gjithë Shqipërinë | Posta është FALAS për porositë mbi 2,990 Lekë

Kushtet & Termat

Termat & Kushtet

TE PERGJITHSHME

Neni 1.

Keto terma dhe kushte te pergjithshme kane per qellim te rregullojne marredheniet midis AXIOM Albania shpk, me NIPT M11530029N, me adrese ne Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi, si OFRUESI, dhe klientet, ne tekstin e metejme USERS/PERDORUES/KLIENTE, ne platformen e-commerce thetoyshop.al, ne tekstin e metejme si “thetoyshop.al”.

Neni 2.

Informacioni I mbledhur trajtohet sipas Ligjit Nr. 06/L-082 per Mbrojtjen e te Dhenave Personale dhe Rregulloren e Pergjithshme te BE-se per Mbrojtjen e te Dhenave (GDPR) dhe te gjitha ligjet dhe rregulloret e tjera relevante ne Shqiperi ne lidhje me tregtine elektronike, mbrojtjen e te dhenave personale dhe mbrojtjen e konsumatorit.

Emri i Ofruesit:

AXIOM Albania shpk, e regjistruar si SHPK ne Qendren Kombetare te Biznesit ne Shqiperi me Numer Unik Identifikues M11530029N

Selia dhe adresa per ushtrimin e aktivitetit dhe adresa per paraqitjen e ankesave nga konsumatoret: Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi. Adresa elektronike: [email protected]

KARAKTERISTIKAT E PLATFORMES

Neni 3

thetoyshop.al eshte nje platforme e-commerce, e disponueshme ne adresen e internetit https: //www.thetoyshop.al  permes se ciles Ofruesi dhe Perdoruesit kane mundesine te lidhin kontrata per shitjen, blerjen dhe shperndarjen e mallrave te ofruara nga Ofruesi ne platforme. Aksesi ne faqe mundeson:

 • Regjistrimin dhe krijimin e nje profili per shikimin e dyqanit online te ofruesit dhe perdorimin e sherbimeve shtese per te siguruar informacion
 • Per te rishikuar mallrat, karakteristikat e tyre, çmimet dhe kushtet e dorezimit;
 • Per te lidhur me ofruesin kontrata per blerjen, shitjen dhe shperndarjen e mallrave te ofruara nga platforma thetoyshop.al
 • Per te bere pagesa ne lidhje me kontratat e lidhura permes platformes thetoyshop.al dhe permes mjeteve elektronike te pageses.
 • Per te marre informacion ne lidhje me mallrat e reja te ofruara nga ofruesi ne platformen thetoyshop.al;
 • Per tu njoftuar per te drejtat, kushtet dhe detyrimet qe rrjedhin nga perdorimi I faqes thetoyshop.al
 • Per te ushtruar te drejten e kthimit te mallit kur sipas Ligjit per Mbrojtjen e Konsumatorit.

Neni 4

Ofruesi, nepermjet platformes thetoyshop.al mbledh dhe organizon realizimin e porosive te ardhura nga klientet dhe garanton te drejtat e Perdoruesve, sipas parashikimeve te ligjeve ne fuqi te Republikes se Shqiperise.

Neni 5

Perdoruesit lidhin nje urdher porosi me ofruesin ne platformen thetoyshop.al per blerjen e mallrave nepermjet dergimit te porosise sipas metodologjise qe mundeson sistemi ne faqen https: // www. thetoyshop.al /. Urdher porosia lidhet ne gjuhen angleze dhe/ose shqipe dhe ruhet ne bazen e te dhenave te ofruesit ne platforme.

Ne baze te urdher porosise se lidhur me perdoruesit per blerjen dhe shitjen e mallrave, ofruesi ne platformen thetoyshop.al merr persiper te organizoje shperndarjen dhe dorezimin e mallrave te percaktuara prej tij permes nderfaqes ne platforme.

Perdoruesit kane te drejte te korrigjojne gabimet ne futjen e informacionit jo me vone se dergimi i urdher-porosise tek ofruesi ne platformen thetoyshop.al. Ne rast ndryshimesh pas ketij momenti perdoruesit duhet te kontaktojne ofruesin nepermjet e-mail: [email protected]

Perdoruesit i paguajne ofruesit te platformes vleren per mallrat e dorezuara, ne perputhje me kushtet e percaktuara ne platformen thetoyshop.al dhe nga kushtet e pergjithshme. Pagesa eshte ne shumen e çmimit te shpallur ne platformen thetoyshop.al.

Neni 6.

Perdoruesi dhe Ofruesi ne platformen thetoyshop.al bien dakord qe te gjitha deklaratat mes tyre, ne lidhje me realizimin dhe ekzekutimin e urdher porosise, mund te behen ne menyre elektronike dhe permes deklaratave elektronike ne kuptim te ligjeve perkatese per e- tregtine e zbatueshme ne Republiken e Shqiperise.

Supozohet se deklaratat elektronike te bera nga perdoruesit e faqes behen nga personat e specifikuar ne te dhenat e dhena nga perdoruesi gjate regjistrimit, nese ai ka futur emrin e perdoruesit dhe fjalekalimin e duhur.

REGJISTRIMI PER PERODRIM TE THETOYSHOP.AL

Neni 7.

Per te perdorur thetoyshop.al per lidhjen e kontratave per blerjen dhe shitjen e mallrave, perdoruesi duhet te vendose emrin dhe fjalekalimin e zgjedhur per hryje. Duke u regjistruar apo duke derguar nje urdher porosi merret e mireqene qe perdoruesi i ka pranuar kushtet deh politikat e shkruara ne kete faqe dhe kushtet e pergjitheshme dhe Politiken e privatesise se kompanise.

Emri dhe fjalekalimi per hyrje ne platforme percaktohen nga Perdoruesi duke kryer regjistrimin online ne faqen e internetit te Ofruesit ne platformen thetoyshop.al, sipas procedures se specifikuar ne te.

Duke plotesuar te dhenat e tij/saj dhe duke shtypur butonat e percaktuar per konfirmimin e “Regjistrimit”, Perdoruesi deklaron se eshte i njohur me keto Kushte te Pergjithshme, jep pelqimin per te gjitha pikat dhe pajtohet me permbajtjen e tyre dhe merr persiper t’i respektoje ato pa kushte.

Ofruesi konfirmon regjistrimin e bere nga Perdoruesi duke derguar nje leter ne adresen e-mail te percaktuar prej tij.

Pas regjistrimit, Perdoruesi merr persiper te siguroje te dhena te sakta dhe te perditesuara. Kur keto te dhena ndryshojne Perdoruesi merr persiper t’i perditesoje ato ne kohen e duhur ne regjistrimin e tij.

HAPAT TEKNIKE PER PLOTESIMIN E URDHER POROSISE

NENI 8

Perdoruesit perdorin nderfaqen e faqes se Ofruesit ne platformen thetoyshop.al per te derguar urdher porosi dhe per blerjen e mallrave te ofruara nga ofruesi ne platformen thetoyshop.al.

NENI 9

Perdoruesit lidhin kontraten per blerjen e mallrave ne platformen thetoyshop.al sipas procedures se meposhtme.

HYRJA NE PLATFORME

 • Perdoruesi kryen regjistrimin ne platformen thetoyshop.al dhe siguron plotesimin e te dhenave te nevojshme, nese Perdoruesi nuk eshte regjistruar ende ne platformen thetoyshop.al.
 • Perdoruesi hyn ne platformen thetoyshop.al duke u identifikuar me nje emer dhe fjalekalim.
 • Perdoruesi nuk regjistrohet paraprakisht por ploteson te dhenat pasi ka perzgjedhur produktet qe do te porosisi.

ZGJEDHJA E PRODUKTEVE

 • Perdoruesi navigon platformen dhe zgjedh te coje ne shporten elektronike produktet e perzgjedhura. Perdoruesi zgjedh nje ose me shume nga mallrat e ofruara nga ofruesi ne platformen thetoyshop.al dhe I shton ato ne listen e mallrave per blerje.
 • Ofruesi sigurohet qe cdo produkt te kete te pasqyruar madhesine perkatese, sasine, cmimin ose cmimin promocional me ulje nese ka, perberesit ne rastin kur eshte vetem nje produkt ose listen e produkteve kur eshte nje paketim me disa produkte, emrin e produktit.

PLOTESIMI I TE DHENAVE TE POROSISE

 • Perdoruesi sigurohet te plotesoje te sakta te gjitha informacionet e nevojshme per realizimin e urdher porosise si emer, mbiemer, numer telefoni, adrese etj.
 • Perdoruesi sigurohet te zgjedhi nje nga metodat e pageses dhe metodat e dergimit nese ka te tilla.
 • Ofruesi sigurohet te shfaqi ne menyre te plote dhe transparente te gjitha shumat e perfshira ne urdher porosi te cilat duhet te paguhen nga perdoruesi si, vlera e mallit, vlera e sherbimit postar, kosto te tjera nese ka.
 • Pasi kontrollon totalin e urdher porosise, perdoruesi konfirmon dhe dergon urdher porosine per ekzekutim nga ofruesi.

ZGJEDHJA E NJE METODE DERGIMI, KOHA E DERGIMIT DHE PAGESA

 • Perpara se te konfirmoje porosine dhe ta dergoje ate per ekzekutim, perdoruesi sigurohet te zgjedhi nje metode dorezimi dhe nje metode pagese.
  • Metodat e pagesave jane:
   • Pagese ne dorezim gjate marrjes se porosise
   • Pagese me ane te platformes PAYSERA ALBANIA
  • Metodat e dergimit jane:
   • Dergim me sherbim postar, I cili kushton sipas vleres se paraqitur ne totalin e porosise e cila shfaqet perpara konfirmimit te porosise.
   • Koha e dorezimit te porosive eshte nga 2 deri ne 72 ore pervec rasteve kur perdoruesi kerkon ndryshe. Koha e zakonshme e dorezimit te porosive eshte brenda 24 oresh brenda Tiranes dhe brenda 48 oresh jashte Tiranes. Ne raste te vecanta kur sherbimi postar ka veshtiresi ne gjetjen e adreses, kushte atmosferike, perdoruesi nuk pergjigjet apo veshtiresi te tjera objektive porosia mund te vonohet pertej afateve me siper. Ne cdo rast perdoruesi ka te drejte te informohet per porosine duke kontaktuar ofruesin ne adresen elektronike.

 

ANULLIMET, KTHIMET E POROSIVE, RIMBURSIMET

 • Perdoruesi ka te drejte te anulloje porosine ne cdo moment pasi e ka konfirmuar ate deri ne momentin qe e ka marre porosine dhe ka paguar vleren e fatures, duke kontaktuar ofruesin.
 • Ne kemi nje politike kthimi 14- ditore, qe do te thote perdoruesi ka 14 dite kohe te kerkoje nje kthim produkti. Perdoruesi mund te kerkoje kthimin e produkteve ne rastet e me poshtme:
  • Produkti eshte dorezuar me difekt, probleme ne permbajtje apo eshte I ndryshem nga ai I kerkuar gjate porosise.
  • Produkti eshte me vlere te ndryshme nga ajo e paraqitur ne urdher porosi.
  • Produkti eshte I ndryshem nga si eshte paraqitur ne platformen e ofruesit dhe ka pamje apo karakteristika te tjera te ndryshme nga ato qe jane prezantuar ne platforme.
  • Pa nje arsye specifike nese produkti ploteson kushtet e kthimit.
 • Perdoruesi ka te drejte te kerkoje nje produkt zevendesues te njejte ose te ndryshem me te njejten vlere ose me te larte ne rastet kur produkti kthehet pa nje arsye specifike e cila rrjedh si pasoje e problematikave te shkaktuara nga ofruesi.
 • Perdoruesi ka te drejte te kerkoje rimbursim te plote ne rastet kur produkti eshte me difekt, me probleme ne permbajtje, I ndryshem nga ai I kerkuar gjate porosise, me vlere te ndryshme nga ajo e paraqitur ne momentin e urdher porosise ne platforme, ka pamje apo karakteristika te ndryshme nga ato te prezantuara ne platforme.

KUSHTET E KTHIMIT

 • Për tu kualifikuar për një kthim, produkti duhet të jetë në të njëjtat kushte siç eshte marre nga perdoruesi:
  • I papërdorur,
  • Në paketimin e tij origjinal,
  • I pa hapur nese eshte ne kuti,
  • Ka faturen e blerjes
  • I ruajtur ne kushtet e kerkuara per ruajtjen e produktit specific gjate kohes qe eshte me perdoruesin deri ne momentin e kthimit.

Neni 10

 • Konsumatoret duhet te inspektojne mallrat ne kohen e dorezimit dhe nese nuk i ploteson kerkesat e refuzojne dorezimin.
 • Nese Perdoruesi gjen defekte te fshehura ose defekte te mallrave, ai ka te drejte te paraqese nje ankese permes [email protected]ose duke u paraqitur ne dyqanet fizike te The toy shop Albania. Afati per pergjigjen ndaj ankeses eshte 14 dite kalendarike.

MBROJTJA DHE PERDORIMI I TE DHENAVE PERSONALE

Neni 11

 • Ofruesi ne platformen thetoyshop.al merr masa per te mbrojtur te dhenat personale te Perdoruesit, sipas Ligjit ne fuqi per Mbrojtjen e te Dhenave Personale.
 • Per arsye sigurie, Ofruesi ne platformen thetoyshop.al do t’i dergoje te dhenat vetem ne adresen e-mail qe eshte specifikuar nga Perdoruesit ne kohen e regjistrimit.
 • Ofruesi ne platformen thetoyshop.al ka te drejte te ruaje te dhena te Perdoruesit, perveç nese ky i fundit shpreh shprehimisht mosdakordesine e tij dhe kerkon fshirjen e tyre.
 • Duke u regjistruar ne platforme, duke kryer me sukses nje urdher porosi apo duke regjistruar nje karte klienti perdoruesi bie dakord dhe shpreh miratimin qe Ofruesi i platformes thetoyshop.al ka te drejte te kontaktoje me perdoruesin me ane te numrit te telefonit apo postes elektronike apo metodave te tjera te kontaktit te shenuara gjate regjistrimit apo gjate plotesimit te urdher porosise.
 • Perdoruesi pajtohet qe Ofruesi i platformes thetoyshop.al ka te drejte te mbledhe, ruaje dhe perpunoje te dhenat e Perdoruesit kur perdorni e-shopin e Ofruesit ne platformen thetoyshop.al.
 • Perdoruesi bie dakord qe te dhenat e regjistruara ne platforme nga perdoruesi mund te perdoren nga ofruesi per kontaktim per qellime marketingu perfshire dergimin e mesazheve te shkruara ne numrin e telefonit apo adresen elektronike.
 • Ofruesi ne asnje rrethane nuk shet apo shkemben te dhenat e perdoruesve te platformes dhe sigurohet qe ato te ruhen ne menyre te sigurte. Te dhenat perdoren vetem nga ofruesi per qellimin e realizimit te porosive apo te komunikimeve te marketingut vetem per produktet apo komunikimet e lidhura me sherbimet apo produktet qe ofrohen ne platformen thetoyshop.al
 • al perpunon te dhenat personale te klienteve te tij ne perputhje me Politiken e Privatesise, e cila eshte nje pjese integrale e Kushteve te Pergjithshme.

NENI 12

Ne çdo kohe, Ofruesi ne platformen thetoyshop.al ka te drejte te kerkoje nga Perdoruesi te identifikoje veten dhe te vertetoje saktesine e seciles prej informacioneve te shenuara gjate regjistrimit te te dhenave personale.

Ne rast se per ndonje arsye Perdoruesi ka harruar ose ka humbur emrin dhe fjalekalimin e tij, Ofruesi i platformes thetoyshop.al ka te drejte te aplikoje “Proceduren e shpallur per emrat dhe fjalekalimet e humbura ose te harruara”.

NDRYSHIMI DHE QASJA NE KUSHTET DHE TERMAT E PERGJITHSHEM

NENI 13

Keto Kushte te Pergjithshme mund te ndryshohen nga Ofruesi i platformes thetoyshop.al. Ofruesi do te njoftoje ne menyre te pershtatshme te gjithe Perdoruesit e regjistruar.

Ofruesi ne platformen thetoyshop.al dhe Perdoruesi bien dakord qe çdo shtese dhe ndryshim ne keto Terma dhe Kushte te Pergjithshme do te kete efekt te Perdoruesi ne nje nga rastet e meposhtme:

 • Pas njoftimit te tij te qarte nga Ofruesi ne platformen thetoyshop.al dhe nese Perdoruesi nuk deklaron brenda periudhes se caktuar 14-ditore se i refuzon ato;
 • Pas publikimit te tyre ne faqen e internetit te Ofruesit ne platformen thetoyshop.al dhe nese Perdoruesi nuk deklaron brenda 14 diteve nga publikimi i tyre se i refuzon ato;
 • Me perdorimin nga Perdoruesi permes llogarise se tij ne faqen e internetit te Ofruesit te platformes thetoyshop.al.

Perdoruesi pajtohet qe te gjitha deklaratat e Ofruesit ne platformen thetoyshop.al, ne lidhje me ndryshimin e ketyre Kushteve dhe Termave te Pergjithshem, do te dergohen ne adresen e-mail te specifikuar gjate regjistrimit. Perdoruesi pajtohet qe e-mailet e derguar ne perputhje me kete artikull nuk kane nevoje te nenshkruhen me nje nenshkrim elektronik ne menyre qe te kene efekt mbi te.

NENI 14

Ofruesi i publikon keto Kushte te Pergjithshme ne https: // www.thetoyshop.al, se bashku me te gjitha shtesat dhe ndryshimet ne to.

PERRFUNDIM

NENI 15

Kushtet dhe Termat e Pergjithshem dhe Marreveshja e Perdoruesit me Ofruesin ne platformen     thetoyshop.al perfundojne ne rastet e meposhtme:

 • Pas perfundimit dhe deklarimit te likuidimit ose deklarimit te falimentimit te njeres prej paleve ne kontrate;
 • Me pelqimin reciprok te paleve me shkrim;
 • Ne rast te pamundesise objektive te ndonjeres prej paleve ne kontrate per te kryer detyrimet e saj;
 • Ne rast te fshirjes se regjistrimit te Perdoruesit ne platformen thetoyshop.al. Ne kete rast, kontratat e shitjes te perfunduara por te pa ekzekutuara mbeten ne fuqi dhe i nenshtrohen ekzekutimit.

NENI 16

Ofruesi ka te drejten sipas gjykimit te tij, pa njoftim dhe pa kompensim te duhur, te nderprese njeanshem kontraten nese konstaton se Perdoruesi perdor platformen thetoyshop.al ne kundershtim me keto Kushte, Legjislacionin ne Republiken e Shqiperise, normat morale te pranuara pergjithesisht ose rregullat dhe praktikat e pranuara pergjithesisht ne tregtine elektronike.

PERGJEGJESIA

NENI 17

Ofruesi nuk eshte pergjegjes ne rast te forces madhore, ngjarjeve aksidentale, problemeve ne internet, arsye teknike ose objektive te tjera, perfshire urdhrat e autoriteteve kompetente shteterore.

NENI 18

Ofruesi nuk eshte pergjegjes per demet e shkaktuara nga Perdoruesi ndaj paleve te treta.

Ofruesi nuk eshte pergjegjes per demet pronesore ose jopasurore, te shprehura ne fitime te humbura ose deme te shkaktuara te Perdoruesi ne procesin e perdorimit ose mos perdorimit te thetoyshop.al dhe lidhjes se kontratave te shitjes me Ofruesin.

Ofruesi nuk eshte pergjegjes per kohen gjate se ciles platforma nuk ishte e disponueshme per shkak te forces madhore.

NENI 19

Ofruesi nuk eshte pergjegjes ne rast te tejkalimit te masave te sigurise elektronike te pajisjeve teknike nga faktore dhe individe keqdashes dhe kjo rezulton ne humbjen e informacionit, shperndarjen e informacionit, qasjen ne informacion, kufizimin e qasjes ne informacion dhe pasoja te tjera te ngjashme.

KUSHTET E TJERA

NENI 20

Perdoruesi dhe Ofruesi ne platformen thetoyshop.al marrin persiper te mbrojne reciprokisht te drejtat dhe interesat e tyre legjitime, si dhe te mbajne sekretet e tyre tregtare, te cilat u bene prone e tyre ne procesin e zbatimit te Marreveshjes dhe ketyre Kushteve te Pergjithshme.

NENI 21

Ne rast konflikti midis ketyre Kushteve te Pergjithshme ne nje kontrate te veçante midis Ofruesit ne platformen thetoyshop.al dhe Perdoruesit, dispozitat e kontrates speciale do te mbizoterojne.

NENI 22

Pavlefshmeria e mundshme e ndonje prej dispozitave te ketyre kushteve te pergjithshme nuk do te çoje ne pavlefshmerine e te gjithe marreveshjes.

NENI 23

Ligjet e Republikes se Shqiperise do te zbatohen per çeshtjet qe nuk jane zgjidhur ne kete Marreveshje, ne lidhje me zbatimin dhe interpretimin e kesaj Marreveshjeje.

Perdoruesi ka te drejte t’i referoje te gjitha mosmarreveshjet me Ofruesin ne lidhje me zbatimin e kesaj Marreveshjeje ne institucionet perkatese ligjore shteterore.

Ne rast te deshtimit te arritjes se nje marreveshjeje per zgjidhjen e mosmarreveshjes jashte gjykates, palet mund ta referojne mosmarreveshjen per zgjidhje nga gjykatat kompetente te Shqiperise dhe tek Departamenti i Mbrojtjes se Konsumatorit ne Ministrine e Tregtise dhe Industrise te Republikes se Shqiperise.

POLITIKA E PRIVATESISE

PSE NA DUHET KY DOKUMENT?

Pavarësisht nëse jeni një klient aktual ose i ardhshëm i platformës thetoyshop.al ose një përdorues i rastësishëm i faqes sonë, ne njohim dhe respektojmë privatësinë tuaj.

Mbrojtja e informacionit tuaj personal gjatë procesit të përpunimit të të dhënave tuaja personale është një përparësi e rëndësishme për ne.

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me konfidencialitetin e tyre dhe në përputhje me dispozitat ligjore në nivel të Shqiperise dhe Evropian.

Në faqet në vijim të Politikës sonë të Privatësisë dhe Privatësisë ne synojmë t’ju prezantojmë me AXIOM Albania, si Administrator të të Dhënave Personale, për t’ju siguruar të dhënat e kontaktit të kompanisë.

Me këtë Politikë ju informojmë për:

 • kategoritë e të dhënave personale;
 • për objektivat dhe për bazën ligjore për përpunimin;
 • për periudhën e ruajtjes dhe me kë i ndajmë të dhënat;
 • informacion nëse të dhënat personale do të transferohen në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare;
 • marrësit ose kategoritë e marrësve të të dhënave personale;
 • të drejtat që keni sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, sipas Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 27 Prillit 2016 për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të të dhënave personale dhe mbi lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla (në tekstin e mëtejmë “Rregullorja” ose “GDPR”).

INFORMACION NË LIDHJE ME KOMPANINË QË PËRPUNON TË DHËNAT TUAJA, OSE KUSH JEMI NE:

Axiom Albania shpk, Numri Unik i Identifikimit M11530029N, adresa e regjistrimit / korrespondencës

Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi, e-mail[email protected], www.thetoyshop.al

INFORMACION MBI ZYRTARIN PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Politikë ose dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja, ju lutemi kontaktoni Komisionerin për Mbrojtjen e të Dhënave duke përdorur detajet e mëposhtme të kontaktit: Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi, e-mail[email protected], www.thetoyshop.al

INFORMACION MBI AUTORITETIN KOMPETENT MBIKËQYRËS TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE

Axiom Albania shpk (në tekstin e mëtejmë: “Administrator” ose “Kompania”) funksionon në përputhje me Aktin dhe Rregulloren për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 27 Prillit 2016, për mbrojtjen e individët në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla. Ky informacion ka për qëllim t’ju informojë në lidhje me të gjitha aspektet e përpunimit të të dhënave tuaja personale nga Kompania dhe të drejtat që keni në lidhje me këtë përpunim.

ARSYEJA PËR MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 1. Administratori mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale në lidhje me përdorimin e dyqanit online www. thetoyshop.al dhe lidhjen e kontratave me Kompaninë në bazë të Nenit 6, par. 1, Rregullorja (BE) 2016/679 (GDPR), dhe në veçanti mbi bazat e mëposhtme:

 • pëlqimin e qartë të marrë nga ju si klient;
 • përmbushjen e detyrimeve të Administratorit sipas një kontrate me ju;
 • pajtueshmërinë me një detyrim ligjor që zbatohet për administratorin;
 • për qëllime të interesave legjitime të Administratorit ose një pale të tretë.

QËLLIMET DHE PARIMET NË MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 2. Ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat personale që na jepni në lidhje me përdorimin tuaj të dyqanit online www.thetoyshop.al dhe lidhjen e një kontrate me kompaninë, përfshirë për qëllimet e mëposhtme:

 • krijimi i një profili dhe sigurimi i funksionalitetit të plotë kur përdorni dyqanin online;
 • individualizimi i një pale në kontratë;
 • qëllimet e kontabilitetit;
 • objektivat statistikore;
 • mbrojtja e sigurisë së informacionit;
 • e drejta e refuzimit ose pretendimit nga klienti për mallrat në lidhje me të cilat këto të drejta mund të ushtrohen;
 • sigurimin e zbatimit të kontratës për ofrimin e shërbimit përkatës;
 • dërgimi i gazetave dhe postave elektronike me oferta speciale nëse shprehni një dëshirë;
 • thirrje telefonike në lidhje me ditëlindjen ose njoftimin e Përdoruesit për koleksione të reja ose me marrjen e produkteve të shterura në një periudhë të mëparshme me marrëveshje midis dy palëve;
 • sms për qëllime informative

Ne ndjekim parimet e mëposhtme kur përpunojmë të dhënat tuaja personale:

 • ligjshmëria, mirëbesimi dhe transparenca;
 • kufizimi i qëllimeve të përpunimit;
 • rëndësinë e qëllimeve të përpunimit dhe minimizimit të të dhënave të mbledhura;
 • saktësia dhe afati kohor i të dhënave;
 • kufizimi i ruajtjes për të arritur objektivat;
 • integriteti dhe konfidencialiteti i përpunimit dhe sigurimi i një niveli të përshtatshëm të sigurisë së të dhënave personale.
 • Kur përpunon dhe ruan të dhënat personale, Administratori mund të përpunojë dhe ruajë të dhënat personale në mënyrë që të mbrohen interestat e mëposhtme legjitime.
 • Përmbushja e detyrimeve të saj ndaj Administratës Tatimore të Shqiperise, Ministrisë së Financave dhe Ekonomise dhe organeve të tjera shtetërore dhe komunale.

CILAT LLOJE TË TË DHËNAVE PERSONALE MBLIDHEN, PËRPUNOHEN DHE RUHEN NGA KOMPANIA JONË

Neni 3.

 • Kompania kryen operacionet e mëposhtme me të dhënat personale të ofruara nga ju si klientë, për qëllimet e mëposhtme:
 • Regjistrimi i një klienti në dyqanin elektronik dhe ekzekutimi i një kontrate për blerje në distance – qëllimi i këtij operacioni është të krijojë një profil për përdorimin e dyqanit elektronik për të blerë mallra dhe të sigurojë informacione kontakti për dërgimin e mallrave të blera. Regjistrimi dhe krijimi i një llogarie për të përdorur dyqanin online nuk është një hap i detyrueshëm në ofrimin e shërbimit dhe është i disponueshëm në një masë të madhe pa krijuar një llogari përmes opsionit “Porosit si mysafir”.
 • Dërgimi i një gazete– qëllimi i këtij operacioni është të administrojë procesin e dërgimit të buletineve, email me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori të reja për klientët të cilët kanë deklaruar se dëshirojnë të marrin këtë informacion.
 • Dërgimi i një mesazhi telefonik (sms)– qëllimi i këtij operacioni është të administrojë procesin e dërgimit të informacioneve me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori të reja për klientët të cilët kanë deklaruar se dëshirojnë të marrin këtë informacion. Në momentin që një klient pranon të pajiset me një kartë klienti e cila ka një barcode unik, klienti automatikisht jep aprovimin për përdorimin e numrit të telefonit për mesazhe sipas qëllimit më sipër.
 • Ushtrimi i së drejtës për tërheqje ose kërkesë– qëllimi i këtij operacioni është të administrojë procesin e ushtrimit të së drejtës së tërheqjes ose pretendimit nga klienti për mallrat në lidhje me të cilat këto të drejta mund të ushtrohen.
 • Administratori nuk mbledh ose përpunon të dhëna personale që lidhen me sa vijon:
 • zbulojnë origjinën racore ose etnike;
 • të zbulojë bindjet politike, fetare ose filozofike, ose anëtarësimin në sindikata;
 • të dhëna gjenetike dhe biometrike, të dhëna shëndetësore ose të dhëna mbi jetën seksuale ose orientimin seksual.
 • Të dhënat personale mblidhen nga Administratori nga personat me të cilët lidhen.
 • Kompania nuk mbledh të dhëna për personat nën 16 vjeç, përveç me pëlqimin e shprehur të prindit ose përfaqësuesit të tyre ligjor.

Neni 4. Kontrolluesi përpunon kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale dhe informacionit për qëllimet e mëposhtme dhe mbi bazat e mëposhtme:

 • Të dhënat tuaja të personalizimit(e-mail, emri, mbiemri, numri i telefonit, adresa, data e lindjes, etj.)
 • Qëllimi për të cilin grumbullohen të dhënat: 1) Marrja e kontaktit me përdoruesin dhe dërgimi i informacionit tek ai. 2) për qëllime të regjistrimit të përdoruesit në dyqanin online. 3) për të dërguar gazeta, email, sms me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori të reja.
 • Bazat për përpunimin e të dhënave tuaja personale-Duke pranuar kushtet e përgjithshme dhe regjistrimin në dyqanin elektronik ose duke vendosur një porosi pa regjistrim, ose duke lidhur një kontratë me shkrim, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazën e së cilës ne përpunojmë të dhënat personale – Neni. 6, para. 1, f. (b) GDPR. Të dhënat tuaja për dërgimin e një gazete dhe emailesh përpunohen pas pëlqimit tuaj eksplicit – Neni 6, paragrafi. 1, f. (a) GDPR
 • Detajet e dorëzimit(emrat, telefoni, adresa, etj.)
 • Qëllimi për të cilin mblidhen të dhënat: Përmbushja e detyrimeve të Administratorit sipas një kontrate shitjeje dhe dorëzimi të mallrave të blera.
 • Bazat për përpunimin e të dhënave tuaja personale-Duke pranuar Kushtet e Përgjithshme dhe regjistrimin në dyqanin elektronik ose vendosjen e një porosie pa regjistrim, ose duke lidhur një kontratë me shkrim, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazën e së cilës ne përpunoni të dhënat tuaja personale – neni 6, par. 1, f. (b) GDPR.
 • Të dhënat nga llogaritë tuaja të mediave sociale(informacion i disponueshëm publikisht nga llogaritë tuaja në Google, rrjetet sociale (Facebook, Twitter, Instagram), YouTube dhe të tjera).
 • Qëllimi për të cilin mblidhen të dhënat: 1) Marrja e kontaktit me përdoruesin dhe dërgimi i informacionit tek ai dhe 2) për qëllimet e regjistrimit të një përdoruesi në dyqanin online.
 • Bazat për përpunimin e të dhënave tuaja personale-Duke pranuar kushtet e përgjithshme dhe regjistrimin në e-shop përmes një profili të rrjetit social, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazën e së cilës ne përpunojmë të dhënat tuaja personale-Neni 6, paragrafi. 1, f. (b) GDPR.

AFATI I RUAJTJES SË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 5.

 • Administratori ruan të dhënat tuaja personale për një periudhë jo më të gjatë sesa ekzistenca e llogarisë tuaj në dyqanin online ose ekzekutimi i porosisë “si mysafir”. Pas fshirjes së llogarisë tuaj ose përfundimit të porosisë, Administratori merr kujdesin e nevojshëm për të fshirë dhe shkatërruar të gjitha të dhënat tuaja pa vonesa të panevojshme ose për t’i anonimizuar (dmth. Për t’i bërë ato në një formë që nuk zbulon identitetin tuaj).
 • Administratori ruan të dhënat tuaja personale të dhëna në lidhje me porositë në internet për një periudhë 7 vjeçare me qëllim të mbrojtjes së interesave ligjore të Administratorit në mosmarrëveshjet ligjore ose administrative me përdoruesit e dyqanit online, dhe dokumentet e kontabilitetit ruhen për statutin përkatës periudhë.
 • Administratori ju njofton, në rast nevoje për të zgjatur periudhën e ruajtjes së të dhënave, në funksion të përmbushjes së një detyrimi rregullator ose në funksion të interesave legjitime të Administratorit ose ndryshe.
 • Administratori ruan të dhënat personale, të cilat është i detyruar t’i mbajë sipas ligjit në fuqi për periudhën përkatëse, të cilat mund të tejkalojnë periudhën e ekzistencës së llogarisë tuaj në dyqanin elektronik ose deri në përfundimin e porosisë.

Neni 6. Administratori ruan të dhënat personale të përfaqësuesve ligjorë të partnerëve të tij të biznesit, për afatin e kontratës, për respektimin e interesave legjitime dhe detyrimeve ligjore të Administratorit, pasi ky afat mund të tejkalojë afatin e kontratës së lidhur.

TRANSFERONI TË DHËNAT TUAJA PERSONALE PËR PËRPUNIM

Neni 7.

 • Kontrolluesi mund, sipas gjykimit të tij, të transferojë disa ose të gjitha të dhënat tuaja personale tek përpunuesit e të dhënave personale për qëllimet e përpunimit për të cilat keni rënë dakord, në varësi të kërkesave të Rregullores (BE) 2016/679 (GDPR).
 • Administratori ju njofton në rast të synimit për të transferuar një pjesë ose të gjitha të dhënat tuaja personale në vende të treta ose organizata ndërkombëtare.

TË DREJTAT TUAJA NË MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

TËRHEQJA E PËLQIMIT PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 8.

 • Nëse nuk doni që të gjitha ose një pjesë e të dhënave tuaja personale të vazhdojnë të përpunohen nga Kompania për përpunim specifik ose për të gjitha qëllimet, mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunim duke kërkuar një tekst falas në të dhënat [email protected]
 • Administratori mund t’ju kërkojë të verifikoni identitetin tuaj dhe identitetin e subjektit të të dhënave.
 • Duke tërhequr pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave personale që kërkohet për të krijuar dhe mbajtur një llogari në dyqanin online, llogaria juaj do të bëhet joaktive. Sigurisht, ju do të jeni në gjendje të shfletoni dyqanin online dhe produktet e ofruara dhe të vendosni porosi si mysafir ose të bëni një regjistrim të ri.
 • Nëse ka një porosi të vendosur nga ju që është në proces të përpunimit, koha më e hershme që mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunim është pas përfundimit të suksesshëm të porosisë.
 • Ju mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.
 • Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale, të cilat Administratori i ka kryer deri më tani.

E DREJTA E QASJES

Neni 9.

 • Ju keni të drejtë të kërkoni dhe merrni konfirmim nga Administratori nëse të dhënat personale që lidhen me ju janë përpunuar, dhe ju mund të shihni në çdo kohë në llogarinë tuaj, nëse jeni një përdorues i regjistruar, të dhënat që ne përpunojmë për ju.
 • Ju keni të drejtë të përdorni të dhëna që lidhen me ju, si dhe informacione që lidhen me mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale.

E DREJTA E RREGULLIMIT OSE PLOTËSIMIT

Neni 10. Ju mund të korrigjoni ose plotësoni të dhënat personale të pasakta ose jo të plota që lidhen me ju drejtpërdrejt duke i paraqitur një kërkesë Administratorit, ose në mënyrë të pavarur – duke redaktuar regjistrimin tuaj.

E DREJTA PËR TË FSHIRË

Neni 11.

 • Ju keni të drejtë t’i kërkoni Administratorit të fshijë disa ose të gjitha të dhënat tuaja personale, dhe Administratori ka detyrimin t’i fshijë ato pa vonesa të panevojshme kur ekziston ndonjë nga arsyet e mëposhtme:
 • të dhënat personale nuk janë më të nevojshme për qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe;
 • ju tërhiqni pëlqimin tuaj mbi të cilin bazohet përpunimi i të dhënave dhe nuk ka bazë tjetër ligjore për përpunimin;
 • ju kundërshtoni përpunimin e të dhënave personale që lidhen me ju, përfshirë për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, dhe nuk ka arsye legjitime që përpunimi të ketë përparësi;
 • të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme;
 • të dhënat personale duhet të fshihen në mënyrë që të jenë në përputhje me një detyrim ligjor sipas ligjit të BE -së ose ligjit të një Shteti Anëtar (përfshirë për Shqiperine në këtë rast) që zbatohet për Kontrollorin;
 • të dhënat personale janë mbledhur në lidhje me ofrimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit.
 • Administratori nuk është i detyruar të fshijë të dhënat personale nëse i ruan dhe i përpunon ato:
 • të ushtrojë të drejtën për lirinë e shprehjes dhe të drejtën për informacion;
 • të respektojë një detyrim ligjor që kërkon përpunim të parashikuar në ligjin e BE -së ose ligjin e Shtetit Anëtar të zbatueshëm për Administratorin ose për kryerjen e një detyre në interes publik ose në ushtrimin e kompetencave zyrtare që i janë dhënë;
 • për arsye të interesit publik në fushën e shëndetit publik;
 • për qëllime arkivimi në interes publik, për kërkime shkencore ose historike ose për qëllime statistikore;
 • për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e kërkesave ligjore.
 • Në rast të ushtrimit të së drejtës për tu harruar, Kompania do të fshijë të gjitha të dhënat tuaja, përveç informacionit të mëposhtëm:
 • informacioni i nevojshëm për të verifikuar që e drejta juaj për t’u harruar është ushtruar – email, adresa IP;
 • informacion teknik në lidhje me funksionimin e dyqanit online, informacion i cili nuk mund të lidhet në asnjë mënyrë me personalitetin tuaj;
 • e-mail me të cilin jeni regjistruar në dyqanin online.
 • Për të ushtruar të drejtën tuaj për t’u harruar, duhet të ndërmerrni hapat e mëposhtëm:
 • të paraqisni një aplikim me email [email protected];
 • për të identifikuar veten si mbajtës të llogarisë.
 • Pas verifikimit të identitetit të kërkuesit dhe subjektit të të dhënave në përputhje me hapat e mësipërm, ne do të fshijmë të gjitha të dhënat që përpunojmë për ju.
 • Nëse keni një porosi që është duke u përpunuar, koha më e hershme që mund të kërkoni të “harrohet” është kur porosia është përfunduar me sukses.
 • Duke fshirë të dhënat tuaja personale, llogaria juaj do të bëhet joaktive. Sigurisht, ju do të jeni në gjendje të shfletoni dyqanin online dhe produktet e ofruara dhe të vendosni porosi si mysafir ose të bëni një regjistrim të ri.
 • Administratori nuk fshin të dhënat që ai ka një detyrim ligjor për të ruajtur, përfshirë edhe për mbrojtjen e pretendimeve gjyqësore kundër tij ose për të provuar të drejtat e tij.

E DREJTA E KUFIZIMIT

Neni 12.

 • Ju keni të drejtë t’i kërkoni Administratorit të kufizojë përpunimin e të dhënave që lidhen me ju kur:
 • të sfidojë saktësinë e të dhënave personale për një periudhë që i lejon Administratorit të verifikojë saktësinë e të dhënave personale;
 • Përpunimi është i paligjshëm, por ju nuk dëshironi që të dhënat personale të fshihen, vetëm përdorimi i tyre të kufizohet;
 • Kontrolluesi nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime të përpunimit, por ju kërkoni që ata të krijojnë, ushtrojnë ose mbrojnë pretendimet tuaja ligjore;
 • ju keni kundërshtuar përpunimin, në pritje të verifikimit nëse bazat ligjore të Administratorit kanë përparësi mbi interesat tuaja.
 • Në rast se ju ushtroni të drejtën tuaj të kufizimit, Kompania do të pezullojë përpunimin e të dhënave tuaja, por nuk do të heqë publikimet që keni bërë në dyqanin online.

E DREJTA E TRANSPORTUESHMËRISË

Neni 13.

 • Nëse jeni pajtuar me përpunimin e të dhënave tuaja personale ose përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e kontratës me Administratorin, ose nëse të dhënat tuaja përpunohen në mënyrë të automatizuar, mundeni, pasi të identifikoheni me Administratorin:
 • t’i kërkoni Administratorit t’ju japë të dhënat tuaja personale në një format të lexueshëm dhe t’i transferojë ato tek një Administrator tjetër;
 • të kërkoni nga Administratori që të transferojë drejtpërdrejt të dhënat tuaja personale tek një administrator i caktuar nga ju, kur kjo është teknikisht e realizueshme.
 • Ju mund të shkarkoni ose merrni në format të lexueshëm nga makina në çdo kohë të dhënat e ruajtura dhe të përpunuara për ju në lidhje me përdorimin e shërbimeve të Administratorit, drejtpërdrejt përmes llogarisë tuaj përmes opsionit të eksportit të të dhënave ose me kërkesë me email.

E DREJTA PËR TË MARRË INFORMACION

Neni 14. Ju mund t’i kërkoni Administratorit t’ju informojë për të gjithë marrësit, të dhënat personale të të cilëve janë zbuluar për korrigjimin, fshirjen ose kufizimin e përpunimit. Administratori mund të refuzojë të japë këtë informacion nëse kjo do të ishte e pamundur ose do të kërkonte një përpjekje joproporcionale.

E DREJTA PËR TË KUNDËRSHTUAR

Neni 15. Ju mund të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale nga Administratori në lidhje me të, përfshirë nëse ato përpunohen për qëllime të profilizimit ose marketingut të drejtpërdrejtë.

TË DREJTAT TUAJA NË RAST TË SHKELJES SË SIGURISË SË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 16.

 • Nëse Administratori konstaton një shkelje të sigurisë së të dhënave tuaja personale, e cila mund të përbëjë një rrezik të lartë për të drejtat dhe liritë tuaja, ai do t’ju njoftojë pa vonesë të panevojshme për shkeljen dhe masat që janë marrë ose duhen marrë.
 • Administratori nuk kërkohet t’ju njoftojë nëse:
 • ka marrë masat e duhura të mbrojtjes teknike dhe organizative në lidhje me të dhënat e prekura nga shkelja e sigurisë;
 • ka marrë më pas masa për të siguruar që shkelja të mos çojë në një rrezik të lartë për të drejtat tuaja;
 • njoftimi do të kërkonte një përpjekje joproporcionale.

PERSONAT TË CILËVE U JANË DHËNË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE

Neni 17. Për qëllimet e përpunimit të të dhënave tuaja personale dhe ofrimit të shërbimit në funksionalitetin e tij të plotë dhe në funksion të interesave tuaja, Administratori mund t’i sigurojë të dhënat tuaja përpunuesve të mëposhtëm të të dhënave personale:

 • përpunuesi i të dhënave personale – me qëllim të përpunimit të të dhënave personale;
 • furnizuesi me qëllim të dërgimit në një adresë.

Përpunuesit e specifikuar të të dhënave personale përputhen me të gjitha kërkesat për ligjshmëri dhe siguri në përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale.

Neni 18. Administratori nuk i transferon të dhënat tuaja në vendet e treta.

Neni 19. Në rast të shkeljes së të drejtave tuaja sipas kërkesave të mësipërme ose legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Neni 20. Kompania mund të ndryshojë Politikën e Privatësisë duke postuar një njoftim për këtë qëllim në faqen e saj të internetit.