E Hene - E Diel 09:00 - 21:00
Galeria ETC, Kati 1, Tirane

Termat & Kushtet

TE PERGJITHSHME

Neni 1.

Keto terma dhe kushte te pergjithshme kane per qellim te rregullojne marredheniet midis AXIOM Albania shpk, me NIPT M11530029N, me adrese ne Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi, si OFRUESI, dhe klientet, ne tekstin e metejme USERS/PERDORUES/KLIENTE, ne platformen e-commerce thetoyshop.al, ne tekstin e metejme si “thetoyshop.al”.

Neni 2.

Informacioni I mbledhur trajtohet sipas Ligjit Nr. 06/L-082 per Mbrojtjen e te Dhenave Personale dhe Rregulloren e Pergjithshme te BE-se per Mbrojtjen e te Dhenave (GDPR) dhe te gjitha ligjet dhe rregulloret e tjera relevante ne Shqiperi ne lidhje me tregtine elektronike, mbrojtjen e te dhenave personale dhe mbrojtjen e konsumatorit.

Emri i Ofruesit:

AXIOM Albania shpk, e regjistruar si SHPK ne Qendren Kombetare te Biznesit ne Shqiperi me Numer Unik Identifikues M11530029N

Selia dhe adresa per ushtrimin e aktivitetit dhe adresa per paraqitjen e ankesave nga konsumatoret: Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi. Adresa elektronike: [email protected]

KARAKTERISTIKAT E PLATFORMES

Neni 3

thetoyshop.al eshte nje platforme e-commerce, e disponueshme ne adresen e internetit https: //www.thetoyshop.al  permes se ciles Ofruesi dhe Perdoruesit kane mundesine te lidhin kontrata per shitjen, blerjen dhe shperndarjen e mallrave te ofruara nga Ofruesi ne platforme. Aksesi ne faqe mundeson:

 • Regjistrimin dhe krijimin e nje profili per shikimin e dyqanit online te ofruesit dhe perdorimin e sherbimeve shtese per te siguruar informacion
 • Per te rishikuar mallrat, karakteristikat e tyre, çmimet dhe kushtet e dorezimit;
 • Per te lidhur me ofruesin kontrata per blerjen, shitjen dhe shperndarjen e mallrave te ofruara nga platforma thetoyshop.al
 • Per te bere pagesa ne lidhje me kontratat e lidhura permes platformes thetoyshop.al dhe permes mjeteve elektronike te pageses.
 • Per te marre informacion ne lidhje me mallrat e reja te ofruara nga ofruesi ne platformen thetoyshop.al;
 • Per tu njoftuar per te drejtat, kushtet dhe detyrimet qe rrjedhin nga perdorimi I faqes thetoyshop.al
 • Per te ushtruar te drejten e kthimit te mallit kur sipas Ligjit per Mbrojtjen e Konsumatorit.

Neni 4

Ofruesi, nepermjet platformes thetoyshop.al mbledh dhe organizon realizimin e porosive te ardhura nga klientet dhe garanton te drejtat e Perdoruesve, sipas parashikimeve te ligjeve ne fuqi te Republikes se Shqiperise.

Neni 5

Perdoruesit lidhin nje urdher porosi me ofruesin ne platformen thetoyshop.al per blerjen e mallrave nepermjet dergimit te porosise sipas metodologjise qe mundeson sistemi ne faqen https: // www. thetoyshop.al /. Urdher porosia lidhet ne gjuhen angleze dhe/ose shqipe dhe ruhet ne bazen e te dhenave te ofruesit ne platforme.

Ne baze te urdher porosise se lidhur me perdoruesit per blerjen dhe shitjen e mallrave, ofruesi ne platformen thetoyshop.al merr persiper te organizoje shperndarjen dhe dorezimin e mallrave te percaktuara prej tij permes nderfaqes ne platforme.

Perdoruesit kane te drejte te korrigjojne gabimet ne futjen e informacionit jo me vone se dergimi i urdher-porosise tek ofruesi ne platformen thetoyshop.al. Ne rast ndryshimesh pas ketij momenti perdoruesit duhet te kontaktojne ofruesin nepermjet e-mail: [email protected]

Perdoruesit i paguajne ofruesit te platformes vleren per mallrat e dorezuara, ne perputhje me kushtet e percaktuara ne platformen thetoyshop.al dhe nga kushtet e pergjithshme. Pagesa eshte ne shumen e çmimit te shpallur ne platformen thetoyshop.al.

Neni 6.

Perdoruesi dhe Ofruesi ne platformen thetoyshop.al bien dakord qe te gjitha deklaratat mes tyre, ne lidhje me realizimin dhe ekzekutimin e urdher porosise, mund te behen ne menyre elektronike dhe permes deklaratave elektronike ne kuptim te ligjeve perkatese per e- tregtine e zbatueshme ne Republiken e Shqiperise.

Supozohet se deklaratat elektronike te bera nga perdoruesit e faqes behen nga personat e specifikuar ne te dhenat e dhena nga perdoruesi gjate regjistrimit, nese ai ka futur emrin e perdoruesit dhe fjalekalimin e duhur.

REGJISTRIMI PER PERODRIM TE THETOYSHOP.AL

Neni 7.

Per te perdorur thetoyshop.al per lidhjen e kontratave per blerjen dhe shitjen e mallrave, perdoruesi duhet te vendose emrin dhe fjalekalimin e zgjedhur per hryje. Duke u regjistruar apo duke derguar nje urdher porosi merret e mireqene qe perdoruesi i ka pranuar kushtet deh politikat e shkruara ne kete faqe dhe kushtet e pergjitheshme dhe Politiken e privatesise se kompanise.

Emri dhe fjalekalimi per hyrje ne platforme percaktohen nga Perdoruesi duke kryer regjistrimin online ne faqen e internetit te Ofruesit ne platformen thetoyshop.al, sipas procedures se specifikuar ne te.

Duke plotesuar te dhenat e tij/saj dhe duke shtypur butonat e percaktuar per konfirmimin e “Regjistrimit”, Perdoruesi deklaron se eshte i njohur me keto Kushte te Pergjithshme, jep pelqimin per te gjitha pikat dhe pajtohet me permbajtjen e tyre dhe merr persiper t’i respektoje ato pa kushte.

Ofruesi konfirmon regjistrimin e bere nga Perdoruesi duke derguar nje leter ne adresen e-mail te percaktuar prej tij.

Pas regjistrimit, Perdoruesi merr persiper te siguroje te dhena te sakta dhe te perditesuara. Kur keto te dhena ndryshojne Perdoruesi merr persiper t’i perditesoje ato ne kohen e duhur ne regjistrimin e tij.

HAPAT TEKNIKE PER PLOTESIMIN E URDHER POROSISE

NENI 8

Perdoruesit perdorin nderfaqen e faqes se Ofruesit ne platformen thetoyshop.al per te derguar urdher porosi dhe per blerjen e mallrave te ofruara nga ofruesi ne platformen thetoyshop.al.

NENI 9

Perdoruesit lidhin kontraten per blerjen e mallrave ne platformen thetoyshop.al sipas procedures se meposhtme.

HYRJA NE PLATFORME

 • Perdoruesi kryen regjistrimin ne platformen thetoyshop.al dhe siguron plotesimin e te dhenave te nevojshme, nese Perdoruesi nuk eshte regjistruar ende ne platformen thetoyshop.al.
 • Perdoruesi hyn ne platformen thetoyshop.al duke u identifikuar me nje emer dhe fjalekalim.
 • Perdoruesi nuk regjistrohet paraprakisht por ploteson te dhenat pasi ka perzgjedhur produktet qe do te porosisi.

ZGJEDHJA E PRODUKTEVE

 • Perdoruesi navigon platformen dhe zgjedh te coje ne shporten elektronike produktet e perzgjedhura. Perdoruesi zgjedh nje ose me shume nga mallrat e ofruara nga ofruesi ne platformen thetoyshop.al dhe I shton ato ne listen e mallrave per blerje.
 • Ofruesi sigurohet qe cdo produkt te kete te pasqyruar madhesine perkatese, sasine, cmimin ose cmimin promocional me ulje nese ka, perberesit ne rastin kur eshte vetem nje produkt ose listen e produkteve kur eshte nje paketim me disa produkte, emrin e produktit.

PLOTESIMI I TE DHENAVE TE POROSISE

 • Perdoruesi sigurohet te plotesoje te sakta te gjitha informacionet e nevojshme per realizimin e urdher porosise si emer, mbiemer, numer telefoni, adrese etj.
 • Perdoruesi sigurohet te zgjedhi nje nga metodat e pageses dhe metodat e dergimit nese ka te tilla.
 • Ofruesi sigurohet te shfaqi ne menyre te plote dhe transparente te gjitha shumat e perfshira ne urdher porosi te cilat duhet te paguhen nga perdoruesi si, vlera e mallit, vlera e sherbimit postar, kosto te tjera nese ka.
 • Pasi kontrollon totalin e urdher porosise, perdoruesi konfirmon dhe dergon urdher porosine per ekzekutim nga ofruesi.

ZGJEDHJA E NJE METODE DERGIMI, KOHA E DERGIMIT DHE PAGESA

 • Perpara se te konfirmoje porosine dhe ta dergoje ate per ekzekutim, perdoruesi sigurohet te zgjedhi nje metode dorezimi dhe nje metode pagese.
  • Metodat e pagesave jane:
   • Pagese ne dorezim gjate marrjes se porosise
   • Pagese me ane te platformes PAYSERA ALBANIA
  • Metodat e dergimit jane:
   • Dergim me sherbim postar, I cili kushton sipas vleres se paraqitur ne totalin e porosise e cila shfaqet perpara konfirmimit te porosise.
   • Koha e dorezimit te porosive eshte nga 2 deri ne 72 ore pervec rasteve kur perdoruesi kerkon ndryshe. Koha e zakonshme e dorezimit te porosive eshte brenda 24 oresh brenda Tiranes dhe brenda 48 oresh jashte Tiranes. Ne raste te vecanta kur sherbimi postar ka veshtiresi ne gjetjen e adreses, kushte atmosferike, perdoruesi nuk pergjigjet apo veshtiresi te tjera objektive porosia mund te vonohet pertej afateve me siper. Ne cdo rast perdoruesi ka te drejte te informohet per porosine duke kontaktuar ofruesin ne adresen elektronike.

 

ANULLIMET, KTHIMET E POROSIVE, RIMBURSIMET

 • Perdoruesi ka te drejte te anulloje porosine ne cdo moment pasi e ka konfirmuar ate deri ne momentin qe e ka marre porosine dhe ka paguar vleren e fatures, duke kontaktuar ofruesin.
 • Ne kemi nje politike kthimi 14- ditore, qe do te thote perdoruesi ka 14 dite kohe te kerkoje nje kthim produkti. Perdoruesi mund te kerkoje kthimin e produkteve ne rastet e me poshtme:
  • Produkti eshte dorezuar me difekt, probleme ne permbajtje apo eshte I ndryshem nga ai I kerkuar gjate porosise.
  • Produkti eshte me vlere te ndryshme nga ajo e paraqitur ne urdher porosi.
  • Produkti eshte I ndryshem nga si eshte paraqitur ne platformen e ofruesit dhe ka pamje apo karakteristika te tjera te ndryshme nga ato qe jane prezantuar ne platforme.
  • Pa nje arsye specifike nese produkti ploteson kushtet e kthimit.
 • Perdoruesi ka te drejte te kerkoje nje produkt zevendesues te njejte ose te ndryshem me te njejten vlere ose me te larte ne rastet kur produkti kthehet pa nje arsye specifike e cila rrjedh si pasoje e problematikave te shkaktuara nga ofruesi.
 • Perdoruesi ka te drejte te kerkoje rimbursim te plote ne rastet kur produkti eshte me difekt, me probleme ne permbajtje, I ndryshem nga ai I kerkuar gjate porosise, me vlere te ndryshme nga ajo e paraqitur ne momentin e urdher porosise ne platforme, ka pamje apo karakteristika te ndryshme nga ato te prezantuara ne platforme.

KUSHTET E KTHIMIT

 • PĂ«r tu kualifikuar pĂ«r njĂ« kthim, produkti duhet tĂ« jetĂ« nĂ« tĂ« njĂ«jtat kushte siç eshte marre nga perdoruesi:
  • I papĂ«rdorur,
  • NĂ« paketimin e tij origjinal,
  • I pa hapur nese eshte ne kuti,
  • Ka faturen e blerjes
  • I ruajtur ne kushtet e kerkuara per ruajtjen e produktit specific gjate kohes qe eshte me perdoruesin deri ne momentin e kthimit.

Neni 10

 • Konsumatoret duhet te inspektojne mallrat ne kohen e dorezimit dhe nese nuk i ploteson kerkesat e refuzojne dorezimin.
 • Nese Perdoruesi gjen defekte te fshehura ose defekte te mallrave, ai ka te drejte te paraqese nje ankese permes [email protected]ose duke u paraqitur ne dyqanet fizike te The toy shop Albania. Afati per pergjigjen ndaj ankeses eshte 14 dite kalendarike.

MBROJTJA DHE PERDORIMI I TE DHENAVE PERSONALE

Neni 11

 • Ofruesi ne platformen thetoyshop.al merr masa per te mbrojtur te dhenat personale te Perdoruesit, sipas Ligjit ne fuqi per Mbrojtjen e te Dhenave Personale.
 • Per arsye sigurie, Ofruesi ne platformen thetoyshop.al do t’i dergoje te dhenat vetem ne adresen e-mail qe eshte specifikuar nga Perdoruesit ne kohen e regjistrimit.
 • Ofruesi ne platformen thetoyshop.al ka te drejte te ruaje te dhena te Perdoruesit, perveç nese ky i fundit shpreh shprehimisht mosdakordesine e tij dhe kerkon fshirjen e tyre.
 • Duke u regjistruar ne platforme, duke kryer me sukses nje urdher porosi apo duke regjistruar nje karte klienti perdoruesi bie dakord dhe shpreh miratimin qe Ofruesi i platformes thetoyshop.al ka te drejte te kontaktoje me perdoruesin me ane te numrit te telefonit apo postes elektronike apo metodave te tjera te kontaktit te shenuara gjate regjistrimit apo gjate plotesimit te urdher porosise.
 • Perdoruesi pajtohet qe Ofruesi i platformes thetoyshop.al ka te drejte te mbledhe, ruaje dhe perpunoje te dhenat e Perdoruesit kur perdorni e-shopin e Ofruesit ne platformen thetoyshop.al.
 • Perdoruesi bie dakord qe te dhenat e regjistruara ne platforme nga perdoruesi mund te perdoren nga ofruesi per kontaktim per qellime marketingu perfshire dergimin e mesazheve te shkruara ne numrin e telefonit apo adresen elektronike.
 • Ofruesi ne asnje rrethane nuk shet apo shkemben te dhenat e perdoruesve te platformes dhe sigurohet qe ato te ruhen ne menyre te sigurte. Te dhenat perdoren vetem nga ofruesi per qellimin e realizimit te porosive apo te komunikimeve te marketingut vetem per produktet apo komunikimet e lidhura me sherbimet apo produktet qe ofrohen ne platformen thetoyshop.al
 • al perpunon te dhenat personale te klienteve te tij ne perputhje me Politiken e Privatesise, e cila eshte nje pjese integrale e Kushteve te Pergjithshme.

NENI 12

Ne çdo kohe, Ofruesi ne platformen thetoyshop.al ka te drejte te kerkoje nga Perdoruesi te identifikoje veten dhe te vertetoje saktesine e seciles prej informacioneve te shenuara gjate regjistrimit te te dhenave personale.

Ne rast se per ndonje arsye Perdoruesi ka harruar ose ka humbur emrin dhe fjalekalimin e tij, Ofruesi i platformes thetoyshop.al ka te drejte te aplikoje “Proceduren e shpallur per emrat dhe fjalekalimet e humbura ose te harruara”.

NDRYSHIMI DHE QASJA NE KUSHTET DHE TERMAT E PERGJITHSHEM

NENI 13

Keto Kushte te Pergjithshme mund te ndryshohen nga Ofruesi i platformes thetoyshop.al. Ofruesi do te njoftoje ne menyre te pershtatshme te gjithe Perdoruesit e regjistruar.

Ofruesi ne platformen thetoyshop.al dhe Perdoruesi bien dakord qe çdo shtese dhe ndryshim ne keto Terma dhe Kushte te Pergjithshme do te kete efekt te Perdoruesi ne nje nga rastet e meposhtme:

 • Pas njoftimit te tij te qarte nga Ofruesi ne platformen thetoyshop.al dhe nese Perdoruesi nuk deklaron brenda periudhes se caktuar 14-ditore se i refuzon ato;
 • Pas publikimit te tyre ne faqen e internetit te Ofruesit ne platformen thetoyshop.al dhe nese Perdoruesi nuk deklaron brenda 14 diteve nga publikimi i tyre se i refuzon ato;
 • Me perdorimin nga Perdoruesi permes llogarise se tij ne faqen e internetit te Ofruesit te platformes thetoyshop.al.

Perdoruesi pajtohet qe te gjitha deklaratat e Ofruesit ne platformen thetoyshop.al, ne lidhje me ndryshimin e ketyre Kushteve dhe Termave te Pergjithshem, do te dergohen ne adresen e-mail te specifikuar gjate regjistrimit. Perdoruesi pajtohet qe e-mailet e derguar ne perputhje me kete artikull nuk kane nevoje te nenshkruhen me nje nenshkrim elektronik ne menyre qe te kene efekt mbi te.

NENI 14

Ofruesi i publikon keto Kushte te Pergjithshme ne https: // www.thetoyshop.al, se bashku me te gjitha shtesat dhe ndryshimet ne to.

PERRFUNDIM

NENI 15

Kushtet dhe Termat e Pergjithshem dhe Marreveshja e Perdoruesit me Ofruesin ne platformen     thetoyshop.al perfundojne ne rastet e meposhtme:

 • Pas perfundimit dhe deklarimit te likuidimit ose deklarimit te falimentimit te njeres prej paleve ne kontrate;
 • Me pelqimin reciprok te paleve me shkrim;
 • Ne rast te pamundesise objektive te ndonjeres prej paleve ne kontrate per te kryer detyrimet e saj;
 • Ne rast te fshirjes se regjistrimit te Perdoruesit ne platformen thetoyshop.al. Ne kete rast, kontratat e shitjes te perfunduara por te pa ekzekutuara mbeten ne fuqi dhe i nenshtrohen ekzekutimit.

NENI 16

Ofruesi ka te drejten sipas gjykimit te tij, pa njoftim dhe pa kompensim te duhur, te nderprese njeanshem kontraten nese konstaton se Perdoruesi perdor platformen thetoyshop.al ne kundershtim me keto Kushte, Legjislacionin ne Republiken e Shqiperise, normat morale te pranuara pergjithesisht ose rregullat dhe praktikat e pranuara pergjithesisht ne tregtine elektronike.

PERGJEGJESIA

NENI 17

Ofruesi nuk eshte pergjegjes ne rast te forces madhore, ngjarjeve aksidentale, problemeve ne internet, arsye teknike ose objektive te tjera, perfshire urdhrat e autoriteteve kompetente shteterore.

NENI 18

Ofruesi nuk eshte pergjegjes per demet e shkaktuara nga Perdoruesi ndaj paleve te treta.

Ofruesi nuk eshte pergjegjes per demet pronesore ose jopasurore, te shprehura ne fitime te humbura ose deme te shkaktuara te Perdoruesi ne procesin e perdorimit ose mos perdorimit te thetoyshop.al dhe lidhjes se kontratave te shitjes me Ofruesin.

Ofruesi nuk eshte pergjegjes per kohen gjate se ciles platforma nuk ishte e disponueshme per shkak te forces madhore.

NENI 19

Ofruesi nuk eshte pergjegjes ne rast te tejkalimit te masave te sigurise elektronike te pajisjeve teknike nga faktore dhe individe keqdashes dhe kjo rezulton ne humbjen e informacionit, shperndarjen e informacionit, qasjen ne informacion, kufizimin e qasjes ne informacion dhe pasoja te tjera te ngjashme.

KUSHTET E TJERA

NENI 20

Perdoruesi dhe Ofruesi ne platformen thetoyshop.al marrin persiper te mbrojne reciprokisht te drejtat dhe interesat e tyre legjitime, si dhe te mbajne sekretet e tyre tregtare, te cilat u bene prone e tyre ne procesin e zbatimit te Marreveshjes dhe ketyre Kushteve te Pergjithshme.

NENI 21

Ne rast konflikti midis ketyre Kushteve te Pergjithshme ne nje kontrate te veçante midis Ofruesit ne platformen thetoyshop.al dhe Perdoruesit, dispozitat e kontrates speciale do te mbizoterojne.

NENI 22

Pavlefshmeria e mundshme e ndonje prej dispozitave te ketyre kushteve te pergjithshme nuk do te çoje ne pavlefshmerine e te gjithe marreveshjes.

NENI 23

Ligjet e Republikes se Shqiperise do te zbatohen per çeshtjet qe nuk jane zgjidhur ne kete Marreveshje, ne lidhje me zbatimin dhe interpretimin e kesaj Marreveshjeje.

Perdoruesi ka te drejte t’i referoje te gjitha mosmarreveshjet me Ofruesin ne lidhje me zbatimin e kesaj Marreveshjeje ne institucionet perkatese ligjore shteterore.

Ne rast te deshtimit te arritjes se nje marreveshjeje per zgjidhjen e mosmarreveshjes jashte gjykates, palet mund ta referojne mosmarreveshjen per zgjidhje nga gjykatat kompetente te Shqiperise dhe tek Departamenti i Mbrojtjes se Konsumatorit ne Ministrine e Tregtise dhe Industrise te Republikes se Shqiperise.

POLITIKA E PRIVATESISE

PSE NA DUHET KY DOKUMENT?

Pavarësisht nëse jeni një klient aktual ose i ardhshëm i platformës thetoyshop.al ose një përdorues i rastësishëm i faqes sonë, ne njohim dhe respektojmë privatësinë tuaj.

Mbrojtja e informacionit tuaj personal gjatë procesit të përpunimit të të dhënave tuaja personale është një përparësi e rëndësishme për ne.

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me konfidencialitetin e tyre dhe në përputhje me dispozitat ligjore në nivel të Shqiperise dhe Evropian.

NĂ« faqet nĂ« vijim tĂ« PolitikĂ«s sonĂ« tĂ« PrivatĂ«sisĂ« dhe PrivatĂ«sisĂ« ne synojmĂ« t’ju prezantojmĂ« me AXIOM Albania, si Administrator tĂ« tĂ« DhĂ«nave Personale, pĂ«r t’ju siguruar tĂ« dhĂ«nat e kontaktit tĂ« kompanisĂ«.

Me këtë Politikë ju informojmë për:

 • kategoritĂ« e tĂ« dhĂ«nave personale;
 • pĂ«r objektivat dhe pĂ«r bazĂ«n ligjore pĂ«r pĂ«rpunimin;
 • pĂ«r periudhĂ«n e ruajtjes dhe me kĂ« i ndajmĂ« tĂ« dhĂ«nat;
 • informacion nĂ«se tĂ« dhĂ«nat personale do tĂ« transferohen nĂ« njĂ« vend tĂ« tretĂ« ose nĂ« njĂ« organizatĂ« ndĂ«rkombĂ«tare;
 • marrĂ«sit ose kategoritĂ« e marrĂ«sve tĂ« tĂ« dhĂ«nave personale;
 • tĂ« drejtat qĂ« keni sipas legjislacionit pĂ«r mbrojtjen e tĂ« dhĂ«nave personale, sipas Rregullores (BE) 2016/679 tĂ« Parlamentit Evropian dhe KĂ«shillit tĂ« 27 Prillit 2016 pĂ«r mbrojtjen e individĂ«ve nĂ« lidhje me pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave personale tĂ« tĂ« dhĂ«nave personale dhe mbi lĂ«vizjen e lirĂ« tĂ« tĂ« dhĂ«nave tĂ« tilla (nĂ« tekstin e mĂ«tejmĂ« “Rregullorja” ose “GDPR”).

INFORMACION NË LIDHJE ME KOMPANINË QË PËRPUNON TË DHËNAT TUAJA, OSE KUSH JEMI NE:

Axiom Albania shpk, Numri Unik i Identifikimit M11530029N, adresa e regjistrimit / korrespondencës

Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi, e-mail: [email protected], www.thetoyshop.al

INFORMACION MBI ZYRTARIN PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

NĂ«se keni pyetje nĂ« lidhje me kĂ«tĂ« PolitikĂ« ose dĂ«shironi tĂ« ushtroni tĂ« drejtat tuaja, ju lutemi kontaktoni Komisionerin pĂ«r Mbrojtjen e tĂ« DhĂ«nave duke pĂ«rdorur detajet e mĂ«poshtme tĂ« kontaktit: Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi, e-mail: [email protected], www.thetoyshop.al

INFORMACION MBI AUTORITETIN KOMPETENT MBIKËQYRËS TË MBROJTJES SË TË DHËNAVE

Axiom Albania shpk (nĂ« tekstin e mĂ«tejmĂ«: “Administrator” ose “Kompania”) funksionon nĂ« pĂ«rputhje me Aktin dhe Rregulloren pĂ«r Mbrojtjen e tĂ« DhĂ«nave Personale (BE) 2016/679 tĂ« Parlamentit Evropian dhe KĂ«shillit tĂ« 27 Prillit 2016, pĂ«r mbrojtjen e individĂ«t nĂ« lidhje me pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave personale dhe lĂ«vizjen e lirĂ« tĂ« tĂ« dhĂ«nave tĂ« tilla. Ky informacion ka pĂ«r qĂ«llim t’ju informojĂ« nĂ« lidhje me tĂ« gjitha aspektet e pĂ«rpunimit tĂ« tĂ« dhĂ«nave tuaja personale nga Kompania dhe tĂ« drejtat qĂ« keni nĂ« lidhje me kĂ«tĂ« pĂ«rpunim.

ARSYEJA PËR MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 1. Administratori mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale në lidhje me përdorimin e dyqanit online www. thetoyshop.al dhe lidhjen e kontratave me Kompaninë në bazë të Nenit 6, par. 1, Rregullorja (BE) 2016/679 (GDPR), dhe në veçanti mbi bazat e mëposhtme:

 • pĂ«lqimin e qartĂ« tĂ« marrĂ« nga ju si klient;
 • pĂ«rmbushjen e detyrimeve tĂ« Administratorit sipas njĂ« kontrate me ju;
 • pajtueshmĂ«rinĂ« me njĂ« detyrim ligjor qĂ« zbatohet pĂ«r administratorin;
 • pĂ«r qĂ«llime tĂ« interesave legjitime tĂ« Administratorit ose njĂ« pale tĂ« tretĂ«.

QËLLIMET DHE PARIMET NË MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 2. Ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat personale që na jepni në lidhje me përdorimin tuaj të dyqanit online www.thetoyshop.al dhe lidhjen e një kontrate me kompaninë, përfshirë për qëllimet e mëposhtme:

 • krijimi i njĂ« profili dhe sigurimi i funksionalitetit tĂ« plotĂ« kur pĂ«rdorni dyqanin online;
 • individualizimi i njĂ« pale nĂ« kontratĂ«;
 • qĂ«llimet e kontabilitetit;
 • objektivat statistikore;
 • mbrojtja e sigurisĂ« sĂ« informacionit;
 • e drejta e refuzimit ose pretendimit nga klienti pĂ«r mallrat nĂ« lidhje me tĂ« cilat kĂ«to tĂ« drejta mund tĂ« ushtrohen;
 • sigurimin e zbatimit tĂ« kontratĂ«s pĂ«r ofrimin e shĂ«rbimit pĂ«rkatĂ«s;
 • dĂ«rgimi i gazetave dhe postave elektronike me oferta speciale nĂ«se shprehni njĂ« dĂ«shirĂ«;
 • thirrje telefonike nĂ« lidhje me ditĂ«lindjen ose njoftimin e PĂ«rdoruesit pĂ«r koleksione tĂ« reja ose me marrjen e produkteve tĂ« shterura nĂ« njĂ« periudhĂ« tĂ« mĂ«parshme me marrĂ«veshje midis dy palĂ«ve;
 • sms pĂ«r qĂ«llime informative

Ne ndjekim parimet e mëposhtme kur përpunojmë të dhënat tuaja personale:

 • ligjshmĂ«ria, mirĂ«besimi dhe transparenca;
 • kufizimi i qĂ«llimeve tĂ« pĂ«rpunimit;
 • rĂ«ndĂ«sinĂ« e qĂ«llimeve tĂ« pĂ«rpunimit dhe minimizimit tĂ« tĂ« dhĂ«nave tĂ« mbledhura;
 • saktĂ«sia dhe afati kohor i tĂ« dhĂ«nave;
 • kufizimi i ruajtjes pĂ«r tĂ« arritur objektivat;
 • integriteti dhe konfidencialiteti i pĂ«rpunimit dhe sigurimi i njĂ« niveli tĂ« pĂ«rshtatshĂ«m tĂ« sigurisĂ« sĂ« tĂ« dhĂ«nave personale.
 • Kur pĂ«rpunon dhe ruan tĂ« dhĂ«nat personale, Administratori mund tĂ« pĂ«rpunojĂ« dhe ruajĂ« tĂ« dhĂ«nat personale nĂ« mĂ«nyrĂ« qĂ« tĂ« mbrohen interestat e mĂ«poshtme legjitime.
 • PĂ«rmbushja e detyrimeve tĂ« saj ndaj AdministratĂ«s Tatimore tĂ« Shqiperise, MinistrisĂ« sĂ« Financave dhe Ekonomise dhe organeve tĂ« tjera shtetĂ«rore dhe komunale.

CILAT LLOJE TË TË DHËNAVE PERSONALE MBLIDHEN, PËRPUNOHEN DHE RUHEN NGA KOMPANIA JONË

Neni 3.

 • Kompania kryen operacionet e mĂ«poshtme me tĂ« dhĂ«nat personale tĂ« ofruara nga ju si klientĂ«, pĂ«r qĂ«llimet e mĂ«poshtme:
 • Regjistrimi i njĂ« klienti nĂ« dyqanin elektronik dhe ekzekutimi i njĂ« kontrate pĂ«r blerje nĂ« distance – qĂ«llimi i kĂ«tij operacioni Ă«shtĂ« tĂ« krijojĂ« njĂ« profil pĂ«r pĂ«rdorimin e dyqanit elektronik pĂ«r tĂ« blerĂ« mallra dhe tĂ« sigurojĂ« informacione kontakti pĂ«r dĂ«rgimin e mallrave tĂ« blera. Regjistrimi dhe krijimi i njĂ« llogarie pĂ«r tĂ« pĂ«rdorur dyqanin online nuk Ă«shtĂ« njĂ« hap i detyrueshĂ«m nĂ« ofrimin e shĂ«rbimit dhe Ă«shtĂ« i disponueshĂ«m nĂ« njĂ« masĂ« tĂ« madhe pa krijuar njĂ« llogari pĂ«rmes opsionit “Porosit si mysafir”.
 • DĂ«rgimi i njĂ« gazete– qĂ«llimi i kĂ«tij operacioni Ă«shtĂ« tĂ« administrojĂ« procesin e dĂ«rgimit tĂ« buletineve, email me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori tĂ« reja pĂ«r klientĂ«t tĂ« cilĂ«t kanĂ« deklaruar se dĂ«shirojnĂ« tĂ« marrin kĂ«tĂ« informacion.
 • DĂ«rgimi i njĂ« mesazhi telefonik (sms)– qĂ«llimi i kĂ«tij operacioni Ă«shtĂ« tĂ« administrojĂ« procesin e dĂ«rgimit tĂ« informacioneve me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori tĂ« reja pĂ«r klientĂ«t tĂ« cilĂ«t kanĂ« deklaruar se dĂ«shirojnĂ« tĂ« marrin kĂ«tĂ« informacion. NĂ« momentin qĂ« njĂ« klient pranon tĂ« pajiset me njĂ« kartĂ« klienti e cila ka njĂ« barcode unik, klienti automatikisht jep aprovimin pĂ«r pĂ«rdorimin e numrit tĂ« telefonit pĂ«r mesazhe sipas qĂ«llimit mĂ« sipĂ«r.
 • Ushtrimi i sĂ« drejtĂ«s pĂ«r tĂ«rheqje ose kĂ«rkesë– qĂ«llimi i kĂ«tij operacioni Ă«shtĂ« tĂ« administrojĂ« procesin e ushtrimit tĂ« sĂ« drejtĂ«s sĂ« tĂ«rheqjes ose pretendimit nga klienti pĂ«r mallrat nĂ« lidhje me tĂ« cilat kĂ«to tĂ« drejta mund tĂ« ushtrohen.
 • Administratori nuk mbledh ose pĂ«rpunon tĂ« dhĂ«na personale qĂ« lidhen me sa vijon:
 • zbulojnĂ« origjinĂ«n racore ose etnike;
 • tĂ« zbulojĂ« bindjet politike, fetare ose filozofike, ose anĂ«tarĂ«simin nĂ« sindikata;
 • tĂ« dhĂ«na gjenetike dhe biometrike, tĂ« dhĂ«na shĂ«ndetĂ«sore ose tĂ« dhĂ«na mbi jetĂ«n seksuale ose orientimin seksual.
 • TĂ« dhĂ«nat personale mblidhen nga Administratori nga personat me tĂ« cilĂ«t lidhen.
 • Kompania nuk mbledh tĂ« dhĂ«na pĂ«r personat nĂ«n 16 vjeç, pĂ«rveç me pĂ«lqimin e shprehur tĂ« prindit ose pĂ«rfaqĂ«suesit tĂ« tyre ligjor.

Neni 4. Kontrolluesi përpunon kategoritë e mëposhtme të të dhënave personale dhe informacionit për qëllimet e mëposhtme dhe mbi bazat e mëposhtme:

 • TĂ« dhĂ«nat tuaja tĂ« personalizimit(e-mail, emri, mbiemri, numri i telefonit, adresa, data e lindjes, etj.)
 • QĂ«llimi pĂ«r tĂ« cilin grumbullohen tĂ« dhĂ«nat: 1) Marrja e kontaktit me pĂ«rdoruesin dhe dĂ«rgimi i informacionit tek ai. 2) pĂ«r qĂ«llime tĂ« regjistrimit tĂ« pĂ«rdoruesit nĂ« dyqanin online. 3) pĂ«r tĂ« dĂ«rguar gazeta, email, sms me oferta speciale, promovime, kode promovuese, lajme dhe veçori tĂ« reja.
 • Bazat pĂ«r pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave tuaja personale-Duke pranuar kushtet e pĂ«rgjithshme dhe regjistrimin nĂ« dyqanin elektronik ose duke vendosur njĂ« porosi pa regjistrim, ose duke lidhur njĂ« kontratĂ« me shkrim, krijohet njĂ« marrĂ«dhĂ«nie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazĂ«n e sĂ« cilĂ«s ne pĂ«rpunojmĂ« tĂ« dhĂ«nat personale – Neni. 6, para. 1, f. (b) GDPR. TĂ« dhĂ«nat tuaja pĂ«r dĂ«rgimin e njĂ« gazete dhe emailesh pĂ«rpunohen pas pĂ«lqimit tuaj eksplicit – Neni 6, paragrafi. 1, f. (a) GDPR
 • Detajet e dorĂ«zimit(emrat, telefoni, adresa, etj.)
 • QĂ«llimi pĂ«r tĂ« cilin mblidhen tĂ« dhĂ«nat: PĂ«rmbushja e detyrimeve tĂ« Administratorit sipas njĂ« kontrate shitjeje dhe dorĂ«zimi tĂ« mallrave tĂ« blera.
 • Bazat pĂ«r pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave tuaja personale-Duke pranuar Kushtet e PĂ«rgjithshme dhe regjistrimin nĂ« dyqanin elektronik ose vendosjen e njĂ« porosie pa regjistrim, ose duke lidhur njĂ« kontratĂ« me shkrim, krijohet njĂ« marrĂ«dhĂ«nie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazĂ«n e sĂ« cilĂ«s ne pĂ«rpunoni tĂ« dhĂ«nat tuaja personale – neni 6, par. 1, f. (b) GDPR.
 • TĂ« dhĂ«nat nga llogaritĂ« tuaja tĂ« mediave sociale(informacion i disponueshĂ«m publikisht nga llogaritĂ« tuaja nĂ« Google, rrjetet sociale (Facebook, Twitter, Instagram), YouTube dhe tĂ« tjera).
 • QĂ«llimi pĂ«r tĂ« cilin mblidhen tĂ« dhĂ«nat: 1) Marrja e kontaktit me pĂ«rdoruesin dhe dĂ«rgimi i informacionit tek ai dhe 2) pĂ«r qĂ«llimet e regjistrimit tĂ« njĂ« pĂ«rdoruesi nĂ« dyqanin online.
 • Bazat pĂ«r pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave tuaja personale-Duke pranuar kushtet e pĂ«rgjithshme dhe regjistrimin nĂ« e-shop pĂ«rmes njĂ« profili tĂ« rrjetit social, krijohet njĂ« marrĂ«dhĂ«nie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi bazĂ«n e sĂ« cilĂ«s ne pĂ«rpunojmĂ« tĂ« dhĂ«nat tuaja personale-Neni 6, paragrafi. 1, f. (b) GDPR.

AFATI I RUAJTJES SË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 5.

 • Administratori ruan tĂ« dhĂ«nat tuaja personale pĂ«r njĂ« periudhĂ« jo mĂ« tĂ« gjatĂ« sesa ekzistenca e llogarisĂ« tuaj nĂ« dyqanin online ose ekzekutimi i porosisĂ« “si mysafir”. Pas fshirjes sĂ« llogarisĂ« tuaj ose pĂ«rfundimit tĂ« porosisĂ«, Administratori merr kujdesin e nevojshĂ«m pĂ«r tĂ« fshirĂ« dhe shkatĂ«rruar tĂ« gjitha tĂ« dhĂ«nat tuaja pa vonesa tĂ« panevojshme ose pĂ«r t’i anonimizuar (dmth. PĂ«r t’i bĂ«rĂ« ato nĂ« njĂ« formĂ« qĂ« nuk zbulon identitetin tuaj).
 • Administratori ruan tĂ« dhĂ«nat tuaja personale tĂ« dhĂ«na nĂ« lidhje me porositĂ« nĂ« internet pĂ«r njĂ« periudhĂ« 7 vjeçare me qĂ«llim tĂ« mbrojtjes sĂ« interesave ligjore tĂ« Administratorit nĂ« mosmarrĂ«veshjet ligjore ose administrative me pĂ«rdoruesit e dyqanit online, dhe dokumentet e kontabilitetit ruhen pĂ«r statutin pĂ«rkatĂ«s periudhĂ«.
 • Administratori ju njofton, nĂ« rast nevoje pĂ«r tĂ« zgjatur periudhĂ«n e ruajtjes sĂ« tĂ« dhĂ«nave, nĂ« funksion tĂ« pĂ«rmbushjes sĂ« njĂ« detyrimi rregullator ose nĂ« funksion tĂ« interesave legjitime tĂ« Administratorit ose ndryshe.
 • Administratori ruan tĂ« dhĂ«nat personale, tĂ« cilat Ă«shtĂ« i detyruar t’i mbajĂ« sipas ligjit nĂ« fuqi pĂ«r periudhĂ«n pĂ«rkatĂ«se, tĂ« cilat mund tĂ« tejkalojnĂ« periudhĂ«n e ekzistencĂ«s sĂ« llogarisĂ« tuaj nĂ« dyqanin elektronik ose deri nĂ« pĂ«rfundimin e porosisĂ«.

Neni 6. Administratori ruan të dhënat personale të përfaqësuesve ligjorë të partnerëve të tij të biznesit, për afatin e kontratës, për respektimin e interesave legjitime dhe detyrimeve ligjore të Administratorit, pasi ky afat mund të tejkalojë afatin e kontratës së lidhur.

TRANSFERONI TË DHËNAT TUAJA PERSONALE PËR PËRPUNIM

Neni 7.

 • Kontrolluesi mund, sipas gjykimit tĂ« tij, tĂ« transferojĂ« disa ose tĂ« gjitha tĂ« dhĂ«nat tuaja personale tek pĂ«rpunuesit e tĂ« dhĂ«nave personale pĂ«r qĂ«llimet e pĂ«rpunimit pĂ«r tĂ« cilat keni rĂ«nĂ« dakord, nĂ« varĂ«si tĂ« kĂ«rkesave tĂ« Rregullores (BE) 2016/679 (GDPR).
 • Administratori ju njofton nĂ« rast tĂ« synimit pĂ«r tĂ« transferuar njĂ« pjesĂ« ose tĂ« gjitha tĂ« dhĂ«nat tuaja personale nĂ« vende tĂ« treta ose organizata ndĂ«rkombĂ«tare.

TË DREJTAT TUAJA NË MBLEDHJEN, PËRPUNIMIN DHE RUAJTJEN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

TËRHEQJA E PËLQIMIT PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 8.

 • NĂ«se nuk doni qĂ« tĂ« gjitha ose njĂ« pjesĂ« e tĂ« dhĂ«nave tuaja personale tĂ« vazhdojnĂ« tĂ« pĂ«rpunohen nga Kompania pĂ«r pĂ«rpunim specifik ose pĂ«r tĂ« gjitha qĂ«llimet, mund tĂ« tĂ«rhiqni nĂ« çdo kohĂ« pĂ«lqimin tuaj pĂ«r pĂ«rpunim duke kĂ«rkuar njĂ« tekst falas nĂ« tĂ« dhĂ«nat [email protected]
 • Administratori mund t’ju kĂ«rkojĂ« tĂ« verifikoni identitetin tuaj dhe identitetin e subjektit tĂ« tĂ« dhĂ«nave.
 • Duke tĂ«rhequr pĂ«lqimin tuaj pĂ«r pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave personale qĂ« kĂ«rkohet pĂ«r tĂ« krijuar dhe mbajtur njĂ« llogari nĂ« dyqanin online, llogaria juaj do tĂ« bĂ«het joaktive. Sigurisht, ju do tĂ« jeni nĂ« gjendje tĂ« shfletoni dyqanin online dhe produktet e ofruara dhe tĂ« vendosni porosi si mysafir ose tĂ« bĂ«ni njĂ« regjistrim tĂ« ri.
 • NĂ«se ka njĂ« porosi tĂ« vendosur nga ju qĂ« Ă«shtĂ« nĂ« proces tĂ« pĂ«rpunimit, koha mĂ« e hershme qĂ« mund tĂ« tĂ«rhiqni pĂ«lqimin tuaj pĂ«r pĂ«rpunim Ă«shtĂ« pas pĂ«rfundimit tĂ« suksesshĂ«m tĂ« porosisĂ«.
 • Ju mund tĂ« tĂ«rhiqni nĂ« çdo kohĂ« pĂ«lqimin tuaj pĂ«r pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave tuaja personale pĂ«r qĂ«llime tĂ« marketingut tĂ« drejtpĂ«rdrejtĂ«.
 • TĂ«rheqja e pĂ«lqimit nuk ndikon nĂ« ligjshmĂ«rinĂ« e pĂ«rpunimit tĂ« tĂ« dhĂ«nave personale, tĂ« cilat Administratori i ka kryer deri mĂ« tani.

E DREJTA E QASJES

Neni 9.

 • Ju keni tĂ« drejtĂ« tĂ« kĂ«rkoni dhe merrni konfirmim nga Administratori nĂ«se tĂ« dhĂ«nat personale qĂ« lidhen me ju janĂ« pĂ«rpunuar, dhe ju mund tĂ« shihni nĂ« çdo kohĂ« nĂ« llogarinĂ« tuaj, nĂ«se jeni njĂ« pĂ«rdorues i regjistruar, tĂ« dhĂ«nat qĂ« ne pĂ«rpunojmĂ« pĂ«r ju.
 • Ju keni tĂ« drejtĂ« tĂ« pĂ«rdorni tĂ« dhĂ«na qĂ« lidhen me ju, si dhe informacione qĂ« lidhen me mbledhjen, pĂ«rpunimin dhe ruajtjen e tĂ« dhĂ«nave tuaja personale.

E DREJTA E RREGULLIMIT OSE PLOTËSIMIT

Neni 10. Ju mund tĂ« korrigjoni ose plotĂ«soni tĂ« dhĂ«nat personale tĂ« pasakta ose jo tĂ« plota qĂ« lidhen me ju drejtpĂ«rdrejt duke i paraqitur njĂ« kĂ«rkesĂ« Administratorit, ose nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« pavarur – duke redaktuar regjistrimin tuaj.

E DREJTA PËR TË FSHIRË

Neni 11.

 • Ju keni tĂ« drejtĂ« t’i kĂ«rkoni Administratorit tĂ« fshijĂ« disa ose tĂ« gjitha tĂ« dhĂ«nat tuaja personale, dhe Administratori ka detyrimin t’i fshijĂ« ato pa vonesa tĂ« panevojshme kur ekziston ndonjĂ« nga arsyet e mĂ«poshtme:
 • tĂ« dhĂ«nat personale nuk janĂ« mĂ« tĂ« nevojshme pĂ«r qĂ«llimet pĂ«r tĂ« cilat janĂ« mbledhur ose pĂ«rpunuar ndryshe;
 • ju tĂ«rhiqni pĂ«lqimin tuaj mbi tĂ« cilin bazohet pĂ«rpunimi i tĂ« dhĂ«nave dhe nuk ka bazĂ« tjetĂ«r ligjore pĂ«r pĂ«rpunimin;
 • ju kundĂ«rshtoni pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave personale qĂ« lidhen me ju, pĂ«rfshirĂ« pĂ«r qĂ«llime tĂ« marketingut tĂ« drejtpĂ«rdrejtĂ«, dhe nuk ka arsye legjitime qĂ« pĂ«rpunimi tĂ« ketĂ« pĂ«rparĂ«si;
 • tĂ« dhĂ«nat personale janĂ« pĂ«rpunuar nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« paligjshme;
 • tĂ« dhĂ«nat personale duhet tĂ« fshihen nĂ« mĂ«nyrĂ« qĂ« tĂ« jenĂ« nĂ« pĂ«rputhje me njĂ« detyrim ligjor sipas ligjit tĂ« BE -sĂ« ose ligjit tĂ« njĂ« Shteti AnĂ«tar (pĂ«rfshirĂ« pĂ«r Shqiperine nĂ« kĂ«tĂ« rast) qĂ« zbatohet pĂ«r Kontrollorin;
 • tĂ« dhĂ«nat personale janĂ« mbledhur nĂ« lidhje me ofrimin e shĂ«rbimeve tĂ« shoqĂ«risĂ« sĂ« informacionit.
 • Administratori nuk Ă«shtĂ« i detyruar tĂ« fshijĂ« tĂ« dhĂ«nat personale nĂ«se i ruan dhe i pĂ«rpunon ato:
 • tĂ« ushtrojĂ« tĂ« drejtĂ«n pĂ«r lirinĂ« e shprehjes dhe tĂ« drejtĂ«n pĂ«r informacion;
 • tĂ« respektojĂ« njĂ« detyrim ligjor qĂ« kĂ«rkon pĂ«rpunim tĂ« parashikuar nĂ« ligjin e BE -sĂ« ose ligjin e Shtetit AnĂ«tar tĂ« zbatueshĂ«m pĂ«r Administratorin ose pĂ«r kryerjen e njĂ« detyre nĂ« interes publik ose nĂ« ushtrimin e kompetencave zyrtare qĂ« i janĂ« dhĂ«nĂ«;
 • pĂ«r arsye tĂ« interesit publik nĂ« fushĂ«n e shĂ«ndetit publik;
 • pĂ«r qĂ«llime arkivimi nĂ« interes publik, pĂ«r kĂ«rkime shkencore ose historike ose pĂ«r qĂ«llime statistikore;
 • pĂ«r ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e kĂ«rkesave ligjore.
 • NĂ« rast tĂ« ushtrimit tĂ« sĂ« drejtĂ«s pĂ«r tu harruar, Kompania do tĂ« fshijĂ« tĂ« gjitha tĂ« dhĂ«nat tuaja, pĂ«rveç informacionit tĂ« mĂ«poshtĂ«m:
 • informacioni i nevojshĂ«m pĂ«r tĂ« verifikuar qĂ« e drejta juaj pĂ«r t’u harruar Ă«shtĂ« ushtruar – email, adresa IP;
 • informacion teknik nĂ« lidhje me funksionimin e dyqanit online, informacion i cili nuk mund tĂ« lidhet nĂ« asnjĂ« mĂ«nyrĂ« me personalitetin tuaj;
 • e-mail me tĂ« cilin jeni regjistruar nĂ« dyqanin online.
 • PĂ«r tĂ« ushtruar tĂ« drejtĂ«n tuaj pĂ«r t’u harruar, duhet tĂ« ndĂ«rmerrni hapat e mĂ«poshtĂ«m:
 • tĂ« paraqisni njĂ« aplikim me email [email protected];
 • pĂ«r tĂ« identifikuar veten si mbajtĂ«s tĂ« llogarisĂ«.
 • Pas verifikimit tĂ« identitetit tĂ« kĂ«rkuesit dhe subjektit tĂ« tĂ« dhĂ«nave nĂ« pĂ«rputhje me hapat e mĂ«sipĂ«rm, ne do tĂ« fshijmĂ« tĂ« gjitha tĂ« dhĂ«nat qĂ« pĂ«rpunojmĂ« pĂ«r ju.
 • NĂ«se keni njĂ« porosi qĂ« Ă«shtĂ« duke u pĂ«rpunuar, koha mĂ« e hershme qĂ« mund tĂ« kĂ«rkoni tĂ« “harrohet” Ă«shtĂ« kur porosia Ă«shtĂ« pĂ«rfunduar me sukses.
 • Duke fshirĂ« tĂ« dhĂ«nat tuaja personale, llogaria juaj do tĂ« bĂ«het joaktive. Sigurisht, ju do tĂ« jeni nĂ« gjendje tĂ« shfletoni dyqanin online dhe produktet e ofruara dhe tĂ« vendosni porosi si mysafir ose tĂ« bĂ«ni njĂ« regjistrim tĂ« ri.
 • Administratori nuk fshin tĂ« dhĂ«nat qĂ« ai ka njĂ« detyrim ligjor pĂ«r tĂ« ruajtur, pĂ«rfshirĂ« edhe pĂ«r mbrojtjen e pretendimeve gjyqĂ«sore kundĂ«r tij ose pĂ«r tĂ« provuar tĂ« drejtat e tij.

E DREJTA E KUFIZIMIT

Neni 12.

 • Ju keni tĂ« drejtĂ« t’i kĂ«rkoni Administratorit tĂ« kufizojĂ« pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave qĂ« lidhen me ju kur:
 • tĂ« sfidojĂ« saktĂ«sinĂ« e tĂ« dhĂ«nave personale pĂ«r njĂ« periudhĂ« qĂ« i lejon Administratorit tĂ« verifikojĂ« saktĂ«sinĂ« e tĂ« dhĂ«nave personale;
 • PĂ«rpunimi Ă«shtĂ« i paligjshĂ«m, por ju nuk dĂ«shironi qĂ« tĂ« dhĂ«nat personale tĂ« fshihen, vetĂ«m pĂ«rdorimi i tyre tĂ« kufizohet;
 • Kontrolluesi nuk ka mĂ« nevojĂ« pĂ«r tĂ« dhĂ«nat personale pĂ«r qĂ«llime tĂ« pĂ«rpunimit, por ju kĂ«rkoni qĂ« ata tĂ« krijojnĂ«, ushtrojnĂ« ose mbrojnĂ« pretendimet tuaja ligjore;
 • ju keni kundĂ«rshtuar pĂ«rpunimin, nĂ« pritje tĂ« verifikimit nĂ«se bazat ligjore tĂ« Administratorit kanĂ« pĂ«rparĂ«si mbi interesat tuaja.
 • NĂ« rast se ju ushtroni tĂ« drejtĂ«n tuaj tĂ« kufizimit, Kompania do tĂ« pezullojĂ« pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave tuaja, por nuk do tĂ« heqĂ« publikimet qĂ« keni bĂ«rĂ« nĂ« dyqanin online.

E DREJTA E TRANSPORTUESHMËRISË

Neni 13.

 • NĂ«se jeni pajtuar me pĂ«rpunimin e tĂ« dhĂ«nave tuaja personale ose pĂ«rpunimi Ă«shtĂ« i nevojshĂ«m pĂ«r kryerjen e kontratĂ«s me Administratorin, ose nĂ«se tĂ« dhĂ«nat tuaja pĂ«rpunohen nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ« automatizuar, mundeni, pasi tĂ« identifikoheni me Administratorin:
 • t’i kĂ«rkoni Administratorit t’ju japĂ« tĂ« dhĂ«nat tuaja personale nĂ« njĂ« format tĂ« lexueshĂ«m dhe t’i transferojĂ« ato tek njĂ« Administrator tjetĂ«r;
 • tĂ« kĂ«rkoni nga Administratori qĂ« tĂ« transferojĂ« drejtpĂ«rdrejt tĂ« dhĂ«nat tuaja personale tek njĂ« administrator i caktuar nga ju, kur kjo Ă«shtĂ« teknikisht e realizueshme.
 • Ju mund tĂ« shkarkoni ose merrni nĂ« format tĂ« lexueshĂ«m nga makina nĂ« çdo kohĂ« tĂ« dhĂ«nat e ruajtura dhe tĂ« pĂ«rpunuara pĂ«r ju nĂ« lidhje me pĂ«rdorimin e shĂ«rbimeve tĂ« Administratorit, drejtpĂ«rdrejt pĂ«rmes llogarisĂ« tuaj pĂ«rmes opsionit tĂ« eksportit tĂ« tĂ« dhĂ«nave ose me kĂ«rkesĂ« me email.

E DREJTA PËR TË MARRË INFORMACION

Neni 14. Ju mund t’i kĂ«rkoni Administratorit t’ju informojĂ« pĂ«r tĂ« gjithĂ« marrĂ«sit, tĂ« dhĂ«nat personale tĂ« tĂ« cilĂ«ve janĂ« zbuluar pĂ«r korrigjimin, fshirjen ose kufizimin e pĂ«rpunimit. Administratori mund tĂ« refuzojĂ« tĂ« japĂ« kĂ«tĂ« informacion nĂ«se kjo do tĂ« ishte e pamundur ose do tĂ« kĂ«rkonte njĂ« pĂ«rpjekje joproporcionale.

E DREJTA PËR TË KUNDËRSHTUAR

Neni 15. Ju mund të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale nga Administratori në lidhje me të, përfshirë nëse ato përpunohen për qëllime të profilizimit ose marketingut të drejtpërdrejtë.

TË DREJTAT TUAJA NË RAST TË SHKELJES SË SIGURISË SË TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

Neni 16.

 • NĂ«se Administratori konstaton njĂ« shkelje tĂ« sigurisĂ« sĂ« tĂ« dhĂ«nave tuaja personale, e cila mund tĂ« pĂ«rbĂ«jĂ« njĂ« rrezik tĂ« lartĂ« pĂ«r tĂ« drejtat dhe liritĂ« tuaja, ai do t’ju njoftojĂ« pa vonesĂ« tĂ« panevojshme pĂ«r shkeljen dhe masat qĂ« janĂ« marrĂ« ose duhen marrĂ«.
 • Administratori nuk kĂ«rkohet t’ju njoftojĂ« nĂ«se:
 • ka marrĂ« masat e duhura tĂ« mbrojtjes teknike dhe organizative nĂ« lidhje me tĂ« dhĂ«nat e prekura nga shkelja e sigurisĂ«;
 • ka marrĂ« mĂ« pas masa pĂ«r tĂ« siguruar qĂ« shkelja tĂ« mos çojĂ« nĂ« njĂ« rrezik tĂ« lartĂ« pĂ«r tĂ« drejtat tuaja;
 • njoftimi do tĂ« kĂ«rkonte njĂ« pĂ«rpjekje joproporcionale.

PERSONAT TË CILËVE U JANË DHËNË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE

Neni 17. PĂ«r qĂ«llimet e pĂ«rpunimit tĂ« tĂ« dhĂ«nave tuaja personale dhe ofrimit tĂ« shĂ«rbimit nĂ« funksionalitetin e tij tĂ« plotĂ« dhe nĂ« funksion tĂ« interesave tuaja, Administratori mund t’i sigurojĂ« tĂ« dhĂ«nat tuaja pĂ«rpunuesve tĂ« mĂ«poshtĂ«m tĂ« tĂ« dhĂ«nave personale:

 • pĂ«rpunuesi i tĂ« dhĂ«nave personale – me qĂ«llim tĂ« pĂ«rpunimit tĂ« tĂ« dhĂ«nave personale;
 • furnizuesi me qĂ«llim tĂ« dĂ«rgimit nĂ« njĂ« adresĂ«.

Përpunuesit e specifikuar të të dhënave personale përputhen me të gjitha kërkesat për ligjshmëri dhe siguri në përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale.

Neni 18. Administratori nuk i transferon të dhënat tuaja në vendet e treta.

Neni 19. Në rast të shkeljes së të drejtave tuaja sipas kërkesave të mësipërme ose legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Neni 20. Kompania mund të ndryshojë Politikën e Privatësisë duke postuar një njoftim për këtë qëllim në faqen e saj të internetit.