Dërgesa në të gjithë Shqipërinë | Posta është FALAS për porositë mbi 2,990 Lekë

Privacy Policy

Pse na duhet ky dokument?

Pavarësisht nëse jeni klient aktual apo i ardhshëm i platformës thetoyshop.al apo përdorues i rastësishëm i faqes tonë, ne e pranojmë dhe respektojmë privatësinë tuaj.

Mbrojtja e informacionit tuaj personal gjatë gjithë procesit të përpunimit të të dhënave tuaja personale është një prioritet i rëndësishëm për ne.

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me konfidencialitetin e tyre dhe në përputhje me dispozitat ligjore në nivel Shqiptar dhe Evropian.

Në faqet në vijim të Politikës sonë të Privatësisë (Politika) ne synojmë t’ju prezantojmë me AXIOM (Axiom Albania shpk), si Administrator i të Dhënave Personale, për t’ju ofruar detajet e kontaktit të kompanisë.

Me këtë politikë ju informojmë për:

 • kategoritë e të dhënave personale;
 • për objektivat dhe për bazën ligjore të përpunimit;
 • për periudhën e ruajtjes dhe me kë i ndajmë të dhënat;
 • informacion nëse të dhënat personale do të transferohen në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare;
 • të marrësit ose kategoritë e marrësve të të dhënave personale;
 • të drejtat që keni sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale, sipas Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 27 prill 2016 për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave (më tej “Rregullorja” ose “GDPR”).

 

Informacion në lidhje me kompaninë që përpunon të dhënat tuaja, ose kush jemi ne:

Axiom Albania shpk, Numër Unik Identifikimi M11530029N, adresa e regjistrimit / korrespondencës Bulevardi Bajram Curri, Qendra Tregtare Galeria ETC, Njesia 7-8, Tirane, Shqiperi e-mail [email protected] , www.axiom-al.com , www.thetoyshop.al

Informacion mbi zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë politikë ose dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja, ju lutemi kontaktoni duke përdorur detajet e mëposhtme të kontaktit: e-mail [email protected]

Axiom Albania shpk (në tekstin e mëtejmë “Administrator” ose “Kompania”) operon në përputhje me Aktin e Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe Rregulloren (BE) 2016/679 të Parlamentit Europian dhe Këshillit të datës 27 Prill 2016, për mbrojtjen e individët në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave. Ky informacion ka për qëllim t’ju informojë për të gjitha aspektet e përpunimit të të dhënave tuaja personale nga Kompania dhe të drejtat që ju keni në lidhje me këtë përpunim.

Arsyeja e mbledhjes, përpunimit dhe ruajtjes së të dhënave tuaja personale

Neni 1. Administratori mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja personale në lidhje me përdorimin e dyqanit online www.thetoyshop.al dhe lidhjen e kontratave me Shoqërinë në bazë të nenit 6, par. 1, Rregullorja (BE) 2016/679 (GDPR), dhe në veçanti për arsyet e mëposhtme: 

 • pëlqimi i qartë i marrë nga ju si klient;
 • përmbushja e detyrimeve të Administratorit sipas një kontrate me ju;
 • respektimi i një detyrimi ligjor që zbatohet për administratorin;
 • për qëllime të interesave legjitime të Administratorit ose të një pale të tretë.

 

Qëllimet dhe parimet në mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale

Neni 2. 

 • Ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat personale që ju na jepni në lidhje me përdorimin tuaj të dyqanit online www.thetoyshop.al dhe lidhjen e një kontrate me kompaninë, duke përfshirë për qëllimet e mëposhtme:
  • krijimi i një profili dhe ofrimi i funksionalitetit të plotë kur përdorni dyqanin online;
  • individualizimi i një pale në kontratë;
  • qëllimet e kontabilitetit;
  • objektivat statistikore;
  • mbrojtjen e sigurisë së informacionit;
  • të drejtën e refuzimit ose pretendimit nga klienti për mallrat në lidhje me të cilat mund të ushtrohen këto të drejta;
  • sigurimin e zbatimit të kontratës për ofrimin e shërbimit përkatës;
  • dërgimi i buletineve dhe emaileve me oferta speciale nëse shprehni një dëshirë;
  • thirrjet telefonike në lidhje me ditëlindjen ose njoftimin e Përdoruesit për koleksione të reja ose pas marrjes së produkteve të konsumuara në një periudhë të mëparshme me marrëveshje midis dy palëve;
  • sms për qëllime informative

 

 • Ne ndjekim parimet e mëposhtme kur përpunojmë të dhënat tuaja personale:
  • ligjshmëria, mirëbesimi dhe transparenca;
  • kufizimi i qëllimeve të përpunimit;
  • lidhjen me qëllimet e përpunimit dhe minimizimin e të dhënave të mbledhura;
  • saktësinë dhe afatin kohor të të dhënave;
  • kufizimi i ruajtjes për të arritur objektivat;
  • integritetin dhe konfidencialitetin e përpunimit dhe sigurimin e një niveli të duhur të sigurisë së të dhënave personale.

 

 • Gjatë përpunimit dhe ruajtjes së të dhënave personale, administratori mund të përpunojë dhe ruajë të dhëna personale për të mbrojtur interesat legjitime të mëposhtme:
 • Përmbushjen e obligimeve ndaj Administratës Tatimore të Shqiperise, Ministrisë dhe organeve tjera shtetërore dhe shteterore ose lokale.

 Cilat lloje të të dhënave personale mblidhen, përpunohen dhe ruhen nga Kompania jonë 

Neni 3. 

 • Kompania kryen operacionet e mëposhtme me të dhënat personale të ofruara nga ju si klientë, për qëllimet e mëposhtme:
  • Regjistrimi i një klienti në dyqanin elektronik dhe ekzekutimi i kontratës për blerje në distancë – qëllimi i këtij operacioni është krijimi i një profili për përdorimin e dyqanit elektronik për blerjen e mallrave dhe sigurimin e informacionit të kontaktit për dërgimin e mallrave të blera. Regjistrimi dhe krijimi i një llogarie për të përdorur dyqanin online nuk është një hap i detyrueshëm në ofrimin e shërbimit dhe është i disponueshëm në një masë të madhe pa krijuar një llogari përmes opsionit “Porosit si mysafir”.
  • Dërgimi i buletinit – qëllimi i këtij operacioni është të administrojë procesin e dërgimit të buletineve, emaileve me oferta speciale, promocioneve, kodeve promocionale, lajmeve dhe veçorive të reja për klientët që kanë deklaruar se dëshirojnë të marrin këtë informacion.
  • Ushtrimi i të drejtës së tërheqjes ose pretendimit – qëllimi i këtij operacioni është të administrojë procesin e ushtrimit të së drejtës së tërheqjes ose pretendimit nga klienti për mallrat në lidhje me të cilat këto të drejta mund të ushtrohen.
 • Administratori nuk mbledh ose përpunon të dhëna personale që kanë të bëjnë me sa vijon:
  • zbulojnë origjinën racore ose etnike;
  • të zbulojë bindjet politike, fetare ose filozofike, ose anëtarësimin në sindikata;
  • të dhëna gjenetike dhe biometrike, të dhëna shëndetësore ose të dhëna për jetën seksuale ose orientimin seksual.
 • Të dhënat personale mblidhen nga Administratori nga personat me të cilët lidhen.
 • Kompania nuk mbledh të dhëna për personat nën 18 vjeç, përveçse me pëlqimin e shprehur të prindit ose përfaqësuesit ligjor të tyre.

 

Neni 4. Kontrolluesi do të përpunojë kategoritë e mëposhtme të të dhënave dhe informacioneve personale për qëllimet e mëposhtme dhe për arsyet e mëposhtme: 

 • Të dhënat tuaja të personalizimit (e-mail, emri, mbiemri, numri i telefonit, adresa, data e lindjes, etj.)
 • Qëllimi për të cilin mblidhen të dhënat: 1) Marrja e kontaktit me përdoruesin dhe dërgimi i informacionit tek ai. 2) për qëllime të regjistrimit të përdoruesit në dyqanin online. 3) për të dërguar gazeta, email me oferta speciale, promovime, kode promocionale, lajme dhe veçori të reja.
 • Arsyet për përpunimin e të dhënave tuaja personale – Duke pranuar kushtet e përgjithshme dhe regjistrimin në e-shop ose duke bërë një porosi pa regjistrim, ose duke lidhur një kontratë me shkrim, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi të cilën ne përpunojmë të dhënat personale – Neni . 6, para. 1, fq. (b) GDPR. Të dhënat tuaja për dërgimin e një buletini dhe email-et përpunohen pas pëlqimit tuaj të qartë – Neni 6, para. 1, fq. (a) GDPR
 • Detajet e dorëzimit (emrat, telefoni, adresa, etj.)
  • Qëllimi për të cilin mblidhen të dhënat: Përmbushja e detyrimeve të Administratorit sipas kontratës së shitjes dhe dorëzimit të mallrave të blera.
  • Arsyet për përpunimin e të dhënave tuaja personale – Duke pranuar Termat dhe Kushtet e Përgjithshme dhe duke u regjistruar në dyqanin elektronik ose duke bërë një porosi pa regjistrim, ose duke lidhur një kontratë me shkrim, krijohet një marrëdhënie kontraktuale midis Administratorit dhe jush, mbi të cilën ne përpunoni të dhënat tuaja personale – Neni 6, par. 1, fq. (b) GDPR.
 • Të dhëna nga llogaritë tuaja të mediave sociale (informacione të disponueshme publikisht nga llogaritë tuaja të Google , rrjetet sociale (Facebook, Twitter , Instagram ), YouTube dhe të tjerët).
  • Qëllimi për të cilin mblidhen të dhënat: 1) Marrja e kontaktit me përdoruesin dhe dërgimi i informacionit tek ai dhe 2) për qëllimet e regjistrimit të një përdoruesi në dyqanin online.
  • Arsyet për përpunimin e të dhënave tuaja personale – Me pranimin e kushteve të përgjithshme dhe regjistrimin në e-shop përmes profilit të rrjetit social, krijohet një marrëdhënie kontraktuale ndërmjet Administratorit dhe jush, mbi të cilën ne përpunojmë të dhënat tuaja personale – Neni 6, par. 1, fq. (b) GDPR.

Afati i ruajtjes së të dhënave tuaja personale

Neni 5. 

 • Administratori ruan të dhënat tuaja personale për një periudhë jo më të gjatë se ekzistenca e llogarisë tuaj në dyqanin online ose ekzekutimi i porosisë “si mysafir”. Pas fshirjes së llogarisë tuaj ose përfundimit të porosisë, Administratori merr kujdesin e nevojshëm për të fshirë dhe shkatërruar të gjitha të dhënat tuaja pa vonesa të panevojshme ose për t’i anonimizuar ato (dmth. për t’i bërë ato në një formë që nuk zbulon identitetin tuaj).
 • Administratori ruan të dhënat tuaja personale të dhëna në lidhje me porositë në internet për një periudhë 7-vjeçare me qëllim të mbrojtjes së interesave ligjore të administratorit në mosmarrëveshjet ligjore ose administrative me përdoruesit e dyqanit online, dhe dokumentet e kontabilitetit ruhen për statutin përkatës. periudhë.
 • Administratori ju njofton, në rast nevoje për të zgjatur periudhën e ruajtjes së të dhënave, në funksion të përmbushjes së një detyrimi rregullator ose në funksion të interesave legjitime të Administratorit ose ndryshe.
 • Administratori ruan të dhënat personale, të cilat është i detyruar t’i ruajë sipas ligjit në fuqi për periudhën përkatëse, e cila mund të kalojë periudhën e ekzistencës së llogarisë tuaj në e-shop ose deri në përfundimin e porosisë.

Neni 6. Administratori ruan të dhënat personale të përfaqësuesve ligjorë të ortakëve të tij të biznesit, për kohëzgjatjen e kontratës, për respektimin e interesave legjitime dhe detyrimeve ligjore të administratorit, pasi ky afat mund të kalojë afatin e kontratës së lidhur. 

Transferoni të dhënat tuaja personale për përpunim

Neni 7. 

 • Kontrolluesi, sipas gjykimit të tij, mund të transferojë disa ose të gjitha të dhënat tuaja personale te përpunuesit e të dhënave personale për qëllimet e përpunimit për të cilin keni rënë dakord, në përputhje me kërkesat e Rregullores (BE) 2016/679 (GDPR).
 • Administratori ju njofton në rast se synoni të transferoni një pjesë ose të gjitha të dhënat tuaja personale në vende të treta ose organizata ndërkombëtare.

 

Të drejtat tuaja në mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale

Tërheqja e pëlqimit për përpunimin e të dhënave tuaja personale

Neni 8. 

 • Nëse nuk dëshironi që të gjitha ose një pjesë e të dhënave tuaja personale të vazhdojnë të përpunohen nga Kompania për qëllime specifike ose për të gjitha qëllimet e përpunimit, ju mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunim duke derguar nje email tek [email protected]
 • Administratori mund t’ju kërkojë të verifikoni identitetin tuaj dhe identitetin e subjektit të të dhënave.
 • Duke tërhequr pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave personale që kërkohen për të krijuar dhe mbajtur një llogari në dyqanin online, llogaria juaj do të bëhet joaktive. Sigurisht, do të mund të shfletoni dyqanin online dhe produktet e ofruara dhe të bëni porosi si mysafir ose të bëni një regjistrim të ri.
 • Nëse ka një porosi të bërë nga ju që është në proces përpunimi, koha më e hershme që mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunim është pas përfundimit të suksesshëm të porosisë.
 • Ju mund të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.
 • Tërheqja e pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale, që Administratori ka kryer deri tani.

 

E drejta e aksesit

Neni 9. 

 • Ju keni të drejtë të kërkoni dhe të merrni konfirmim nga Administratori nëse të dhënat personale që lidhen me ju përpunohen, dhe në çdo kohë mund të shihni në llogarinë tuaj, nëse jeni përdorues i regjistruar, të dhënat që ne përpunojmë për ju.
 • Ju keni të drejtë të aksesoni të dhënat që lidhen me ju, si dhe informacionin që lidhet me mbledhjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale.

E drejta e rregullimit ose plotësimit

Neni 10. Ju mund të korrigjoni ose plotësoni të dhënat personale të pasakta ose të paplota që lidhen me ju drejtpërdrejt duke paraqitur një kërkesë tek Administratori, ose në mënyrë të pavarur – duke redaktuar regjistrimin tuaj. 

E drejta për të fshirë

Neni 11. 

 • Ju keni të drejtë t’i kërkoni Administratorit të fshijë disa ose të gjitha të dhënat tuaja personale dhe administratori ka detyrimin t’i fshijë ato pa vonesa të panevojshme kur ekziston ndonjë nga arsyet e mëposhtme:
  • të dhënat personale nuk nevojiten më për qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe;
  • ju tërhiqni pëlqimin tuaj mbi të cilin bazohet përpunimi i të dhënave dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për përpunimin;
  • ju kundërshtoni përpunimin e të dhënave personale që lidhen me ju, përfshirë për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, dhe nuk ka arsye legjitime që përpunimi të ketë përparësi;
  • të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme;
  • të dhënat personale duhet të fshihen në mënyrë që të jenë në përputhje me një detyrim ligjor sipas ligjit të BE-së ose ligjit të një Shteti Anëtar (përfshirë Shqiperine në këtë rast) që zbatohet për kontrolluesin;
  • të dhënat personale janë mbledhur në lidhje me ofrimin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit.
 • Administratori nuk është i detyruar të fshijë të dhënat personale nëse i ruan dhe i përpunon ato:
  • të ushtrojë të drejtën e lirisë së shprehjes dhe të drejtën e informimit;
  • të respektojë një detyrim ligjor që kërkon përpunim të parashikuar në ligjin e BE-së ose ligjin e Shtetit Anëtar të zbatueshëm për Administratorin ose për kryerjen e një detyre në interes publik ose në ushtrimin e kompetencave zyrtare që i janë dhënë;
  • për arsye të interesit publik në fushën e shëndetit publik;
  • për qëllime arkivimi në interes të publikut, për kërkime shkencore ose historike ose për qëllime statistikore;
  • për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.
 • Në rast të ushtrimit të së drejtës suaj për t’u harruar, Kompania do të fshijë të gjitha të dhënat tuaja, me përjashtim të informacionit të mëposhtëm:
  • informacioni i nevojshëm për të verifikuar që e drejta juaj për t’u harruar është ushtruar – email, adresa IP;
  • informacion teknik në lidhje me funksionimin e dyqanit online, informacion i cili nuk mund të lidhet në asnjë mënyrë me personalitetin tuaj;
  • e-mail me të cilin jeni regjistruar në dyqanin online.
 • Për të ushtruar të drejtën tuaj për t’u harruar, duhet të ndërmerrni hapat e mëposhtëm:
  • për të dorëzuar një aplikim me email [email protected];
  • për të identifikuar veten si mbajtës llogarie.
 • Pas verifikimit të identitetit të kërkuesit dhe subjektit të të dhënave në përputhje me hapat e mësipërm, ne do të fshijmë të gjitha të dhënat që përpunojmë për ju.
 • Nëse keni një porosi që po përpunohet, koha më e hershme që mund të kërkoni të “harrohet” është kur porosia të përfundojë me sukses.
 • Duke fshirë të dhënat tuaja personale, llogaria juaj do të bëhet joaktive. Sigurisht, do të mund të shfletoni dyqanin online dhe produktet e ofruara dhe të bëni porosi si mysafir ose të bëni një regjistrim të ri.
 • Administratori nuk fshin të dhënat që ka detyrim ligjor të ruajë, përfshirë për mbrojtje në paditë gjyqësore ndaj tij ose për të provuar të drejtat e tij.

E drejta e kufizimit

Neni 12. 

 • Ju keni të drejtë t’i kërkoni Administratorit të kufizojë përpunimin e të dhënave që lidhen me ju kur:
  • të sfidojë saktësinë e të dhënave personale për një periudhë që lejon Administratorin të verifikojë saktësinë e të dhënave personale;
 • Përpunimit është e paligjshme, por ju nuk dëshironi të dhënave personale të fshihet, vetëm përdorimi i tyre të jetë i kufizuar;
 • Kontrolluesi nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime përpunimi, por ju kërkoni që ai të krijojë, ushtrojë ose mbrojë pretendimet tuaja ligjore;
  • ju keni kundërshtuar përpunimin, në pritje të verifikimit nëse bazat ligjore të Administratorit kanë përparësi ndaj interesave tuaja.
 • Në rast se ju ushtroni të drejtën tuaj të kufizimit, Kompania do të pezullojë përpunimin e të dhënave tuaja, por nuk do të heqë publikimet që keni bërë në dyqanin online.

 

E drejta e transportueshmërisë

Neni 13. 

 • Nëse keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja personale ose përpunimi është i nevojshëm për zbatimin e kontratës me Administratorin, ose nëse të dhënat tuaja përpunohen në mënyrë të automatizuar, ju mund, pasi të identifikoheni me Administratorin:
  • t’i kërkoni Administratorit t’ju japë të dhënat tuaja personale në një format të lexueshëm dhe t’i transferojë ato te një Administrator tjetër;
  • t’i kërkoni Administratorit që të transferojë drejtpërdrejt të dhënat tuaja personale te një administrator i caktuar nga ju, kur kjo është teknikisht e mundshme.
 • Ju mund të shkarkoni ose merrni në çdo kohë në format të lexueshëm nga makineritë të dhënat e ruajtura dhe të përpunuara për ju në lidhje me përdorimin e shërbimeve të Administratorit, drejtpërdrejt përmes llogarisë suaj përmes opsionit të eksportit të të dhënave ose me kërkesë me email.

 

E drejta për të marrë informacion

Neni 14. Ju mund t’i kërkoni Administratorit t’ju informojë për të gjithë marrësit, të dhënat personale të të cilëve janë kërkuar korrigjimi, fshirja ose kufizimi i përpunimit të të cilëve janë zbuluar. Administratori mund të refuzojë të japë këtë informacion nëse kjo do të ishte e pamundur ose do të kërkonte një përpjekje joproporcionale. 

 

E drejta për të kundërshtuar

Neni 15. Ju mund të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale nga Administratori në lidhje me të, duke përfshirë edhe nëse ato përpunohen për qëllime profilizimi ose marketingu të drejtpërdrejtë. 

 

Të drejtat tuaja në rast të shkeljes së sigurisë së të dhënave tuaja personale

Neni 16. 

 • Nëse Administratori konstaton një shkelje të sigurisë së të dhënave tuaja personale, e cila mund të përbëjë një rrezik të lartë për të drejtat dhe liritë tuaja, ai do t’ju njoftojë pa vonesa të panevojshme për shkeljen dhe për masat që janë marrë ose do të merren.
 • Administratorit nuk i kërkohet t’ju njoftojë nëse:
  • ka marrë masat e duhura të mbrojtjes teknike dhe organizative në lidhje me të dhënat e prekura nga cenimi i sigurisë;
  • më pas ka marrë masa për të siguruar që shkelja të mos çojë në një rrezik të lartë për të drejtat tuaja;
  • njoftimi do të kërkonte një përpjekje joproporcionale.

 

Personat të cilëve u jepen të dhënat tuaja personale

Neni 17. Për qëllime të përpunimit të të dhënave tuaja personale dhe ofrimit të shërbimit në funksion të plotë të tij dhe në funksion të interesave tuaja, Administratori mund t’u japë të dhënat tuaja përpunuesve të mëposhtëm të të dhënave personale: 

 • përpunuesi i të dhënave personale – me qëllim të përpunimit të të dhënave personale;
 • furnizuesi me qëllim të dorëzimit në një adresë.

Përpunuesit e specifikuar të të dhënave personale përputhen me të gjitha kërkesat për ligjshmëri dhe siguri në përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale.

 

Neni 18. Administratori nuk i transferon të dhënat tuaja në vende të treta. 

Neni 19. Në rast të shkeljes së të drejtave tuaja sipas kërkesave të mësipërme ose legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, ju keni të drejtë të bëni ankesë. 

Neni 20. Kompania mund të ndryshojë Politikën e Privatësisë duke postuar një njoftim për këtë qëllim në faqen e saj të internetit.